Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

STRONA GŁÓWNA

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. przepisów dot. ochrony danych osobowych wprowadzonych do stosowania Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że dane osobowe osób objętych realizowanymi przez tut. Centrum zadaniami gromadzone są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Przemyślu, Plac Dominikański 3, które jest administratorem danych osobowych.

 

Wobec złożoności prowadzonych przez jednostkę działań opracowano szczegółowe klauzule informacyjne dot. ochrony danych osobowych, które znajdują się w poszczególnych zakładkach opisujących realizowane zadania.

 • INFORMACJA

   
 • Pomoc dla osób bezdomnych

  Wykaz placówek oferujących pomoc dla osób bezdomnych

   
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent

   
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

   
 • OGŁOSZENIE O NABORZE

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu poszukuje osoby do pracy na stanowisku - starszy referent
  do spraw likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na czas określony.

   

   
 • OGŁOSZENIE

  Uprzejmie informujemy o realizacji w 2018 roku przez Powiat Przemyski
  pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”
  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

   

  Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Powiatu Przemyskiego.

  Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

   

   

  czytaj więcej...

   

   
 • INFORMACJA

  Uprzejmie informujemy wszystkie osoby opuszczające jednostki penitencjarne funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego o możliwości skorzystania z pomocy instytucji oraz organizacji pozarządowych n/w:

   

  1. „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, www.przemysl.caritas.pl,e-mail: przemysl@caritas.pl,
  tel. 16 676-90-60, faks 16 676-90-61.

   

  2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło w Przemyślu, ul. M. F. Focha 12, 37-700 Przemyśl,
  e-mail: schronisko_przemysl@wp.pl, tel. 16 677-07-62, faks 16 677-07-60.

   

  3. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie, ul. J. Styki 24, 35-006 Rzeszów, www.bratalbert.rzeszow.pl, e-mail: biuro@bratalbert.rzeszow.pl, tel. 17 852-15-71, 721-530-800.

   

  4. Stowarzyszenie EMAUS w Rzeszowie, ul. Batorego 22, 35-005 Rzeszów, www.emaus-rzeszow.pl, e-mail: emausrzeszow@interia.pl,
  tel. 17 859-03-29.

   

  5. Centrum Wspólnotowe Emaus-Rzeszów, Przedmieście Czudeckie 406b, 38-120 Czudec, e-mail: emausrzeszow@emaus.hub.pl,
  tel. 510-114-379.

   

  6. Caritas Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach, 38-623 Uherce, www.myczkowce.org.pl,
  e-mail: myczkowce@myczkowce-caritas.itl.pl, tel. kom. 605 106 755.

   

  7. Stowarzyszenie Zupełne Dobro, ul. Szopena 59, 35-051 Rzeszów, e-mail: kontakt@zupelnedobro.pl, www.zupelnedobro.pl,
  tel. 734-156-953.

   

  8. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy - Dom dla bezdomnych mężczyzn w Dębicy, ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica,
  www.tpba.debica.net, www.debica.bratalbert.org.pl, tel. 14 670-44-71.

   

  9. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Gorzyckie, ul. Sandomierska 84a, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836-21-51,
  e-mail. towswbrataalberta@wp.pl.

   

  10. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jarosławskie, ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław, e-mail: schronisko2011@interia.pl,
  tel. 16 621-35-76.

   

  11. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Krośnieńskie, ul. Wojska Polskiego 26, 38-400 Krosno, www.cwop.krosno.pl,
  tel. 13 436-83-90.

   

  12. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Łańcuckie, ul. Ottona z Pilczy 2, 37-100 Łańcut, e-mail: lancut@tpba.pl,
  tel. 17 225-28-68.

   

  13. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Mieleckie, ul. Sandomierska 19, 39-300 Mielec, e-mail: mielec@tpba.pl.
  tel. 17 586-22-52.

   

  14. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Sanockie, ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok, e-mail: sanok@tpba.org.pl,
  www.sanok.bratalbert.org.pl, tel. 13 464-57-45.

   

  15. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Stalowowolskie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, 37-450 Stalowa Wola,
  e-mail: stalowawola@tpba.pl, tel. 15 844-19-48.

   

  16. Fundacja Aktywizacji Oddział w Rzeszowie, Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, e-mail rzeszow@idn.org.pl, tel. 17 742-17-63,
  tylko dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.

   
 • OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu poszukuje kandydatów do pracy w charakterze koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, do zadań którego należy m.in. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym, przygotowywanie planu pomocy dziecku, pomoc rodzinom zastępczym w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu, udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej.

   

  Osoba zainteresowana podjęciem zatrudnienia winna legitymować się:

  • wykształceniem wyższym na kierunku psychologia (preferowany kierunek), pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia

  • lub innym uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki i co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi i rodziną.

   

  Ponadto kandydat powinien spełnić dodatkowe warunki:

  • nie jest i był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona lub ograniczona,

  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeżeli wynika on z tytułu egzekucyjnego,

  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze czasowym odpowiadającym pełnemu etatowi.

  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Plac Dominikański 3 - pok. nr 32, I piętro tel. 016 675 00 11.

   
 • ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM!!!

   
 • Obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2017

  Jak co roku w dniu 21 listopada obchodzono w Starostwie Powiatowym w Przemyślu Dzień Pracownika Socjalnego, święto obchodzone w całym kraju na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Jest to święto wszystkich pracowników jednostek pomocy społecznej.

   
 • Wycieczka zorganizowana dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego.

  13 października 2017 roku odbyła się wycieczka po ciekawych miejscach w Przemyślu zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu oraz Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Nasze Dzieci”.

   
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszy referent

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszy referent

   
 • Informacja o kandydatach spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent

  Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-starszy referent informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 28 lipca 2017 r. naborem wpłyneło 9 ofert.

   
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

   

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  starszy referent

   
 • Wynik naboru na stanowisko starszy referent

  Wynik naboru na stanowisko starszy referent.

   
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  starszy referent

   
 • Program Aktywny Samorząd w 2017 roku

          Informujemy wszystkie osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności, rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością będące mieszkańcami Powiatu Przemyskiego o możliwości udziału w roku 2017 w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”.

   

  Zapraszamy osoby zainteresowane do składania wniosków w ramach:

   

  Modułu I - do dnia 30 sierpnia 2017 r.

   

  Modułu II - do dnia 30 marca 2017 r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego

  2016 / 2017

  • do dnia 10 października 2017 r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

   

   

  Szczegółowe informacje i druki znajdują się w zakładce „OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE”.

   
 • Spotkanie opłatkowe

  W dniu 14 stycznia br. w sali Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu odbyło się spotkanie opłatkowe dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego.

   

  Organizacją tego wspólnotowego wydarzenia, przy śpiewie kolęd i dzieleniu się opłatkiem zajęło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych Powiatu Przemyskiego „Nasze Dzieci”.

   

  We wspólnym kolędowaniu uczestniczyli: Pan Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, Pan Ryszard Adamski Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Pani Renata Muszak Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Przemyskiego, Pani Jolanta Jabłońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu wraz z pracownikami, Ks. Sylwester Szwajca Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach.

   

  W programie oprócz wspólnego kolędowania przygotowano wręczenie paczek świątecznych oraz liczne gry, zabawy i konkursy dla dzieci.

   

  Pragniemy gorąco podziękować wszystkim osobom i sponsorom za zaangażowanie i okazane wsparcie.

   

   

  Galeria zdjęć:

   
 • Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

  W dniu 18 listopada br. obchodzono w Starostwie Powiatowym w Przemyślu Dzień Pracownika Socjalnego - święto obchodzone w całym kraju na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Jest to święto wszystkich pracowników jednostek pomocy społecznej.

   

   

   
 • Spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Przemyskiego oraz powiatów ościennych w zakresie możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie zorganizowało w dniu 16 listopada br. spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Przemyskiego oraz powiatów ościennych w zakresie możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

   
 • Spotkanie z organizacjami pozarządowymi na temat możliwości aplikowania o środki z funduszy europejskich oraz świadczonej na terenie Powiatu Przemyskiego pomocy osobom wymagającym opieki i wsparcia.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie zorganizowało w dniu 5 października br. spotkanie z organizacjami pozarządowymi na temat możliwości aplikowania o środki z funduszy europejskich oraz świadczonej na terenie Powiatu Przemyskiego pomocy osobom wymagającym opieki i wsparcia.

   

   

   
 • Ogłoszenie o realizacji w 2016 roku programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON

   

  Informujemy wszystkie osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i zamieszkałe na terenie Powiatu Przemyskiego zainteresowane udziałem w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” o rozpoczęciu realizacji w 2016 roku w/w programu.

   

   

  czytaj więcej...

   

   
 • Obchody Dnia Pracownika Socjalnego.

  Jak co roku w dniu 21 listopada obchodzono w Starostwie Powiatowym w Przemyślu Dzień Pracownika Socjalnego, święto obchodzone w całym kraju na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Jest to święto wszystkich pracowników jednostek pomocy społecznej.

   

   

   
 • Zawiadomienie o złożonych ofertach - 09.07.2015r.

  Przemyśl, dnia 09.07.2015r.

   

  Zawiadomienie o wynikach postępowania

   

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zorganizowanie „Warsztatów aktywizujących ” w formie wyjazdowej 2 tygodniowego pobytu wraz z dojazdem bezpośrednio do miejsca odbycia warsztatów dla Uczestników Projektu, które obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty dojazdu i powrót. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   

  czytaj więcej...

   

   
 • Zawiadomienie o złożonych ofertach - 08.07.2015r.

   

  Zawiadomienie o złożonych ofertach

   

  na zorganizowanie „Warsztatów aktywizujących ” w formie wyjazdowej 2 tygodniowego pobytu wraz z dojazdem bezpośrednio do miejsca odbycia warsztatów dla Uczestników Projektu, które obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty dojazdu i powrót. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   

  Do dnia 06.07.2015r. do godz. 9.30 wpłynęło 9 ofert, o godz. 10.00 nastąpiło otwarcie ofert.

   

  Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 17 500,00 zł jaką zamierza przekazać na wykonanie zamówienia.

   

  czytaj więcej...

   

   
 • INFORMACJA - 01.07.2015 r.

  Przemyśl, dnia 01.07.2015r.

   

  Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie „Warsztatów aktywizujących ” w formie wyjazdowej 2 tygodniowego pobytu wraz z dojazdem bezpośrednio do miejsca odbycia warsztatów dla Uczestników Projektu, które obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty dojazdu i powrót. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   

  Numer ogłoszenia: 157124-2015; data zamieszczenia: 26.06.2015

   

  Pytanie:

   

  1. W rozdziale VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wymienia następujące dokumenty: „ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ „ „Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W załączonych do SIWZ dokumentach, załącznik „Wykaz wykonanych usług” ma numer 5, a nie 4 która numeracja jest prawidłowa?

   

  2. W rozdziale V warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, Zamawiający wymaga „Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W tym samym punkcie Zamawiający zamieszcza następujący zapis „Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnienia – nie spełnienia ) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ” W rozdziale VI nie ma informacji o wykazie kadry, jak również nie jest załączony do SIWZ załącznik – Wykaz kadry. W związku z powyższym Wykaz kadry nie jest dokumentem, który będzie brany do oceny Wykonawcy zgodnie z formułą (spełnienia – nie spełnienia)?.

   

  3. W rozdziale V warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, Zamawiający napisał „O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zobowiązują się do samodzielnego wykonania zamówienia oraz spełniają następujące warunki ,posiadają zgodę właściwego miejscowo kuratora oświaty potwierdzające zgłoszenie placówki wypoczynku” Czy Wykonawca musi posiadać zgodę kuratora oświaty przed rozstrzygnięciem przetargu? Co ma oznacza, że ma zgłosić wypoczynek mimo, że może on się nie odbyć?.

   

  Odpowiedź:

   

  1. Zamawiający potwierdza pomyłkę w numeracji zamieszczonej w SIWZ, Załącznik –„Wykaz wykonywanych usług” powinien mieć nr 5. Omyłka nie ma wpływu na sposób wypełnienia załączników.

   

  2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale V będą brane pod uwagę przy ocenie oferty, niezależnie od tego czy jest załączony wzór dokumentu.

   

  1. Zgodnie z rozdz. III i V SIWZ, oferent musi przedstawić na etapie składania oferty zaświadczenie Kuratora Oświaty o zgłoszeniu placówki wypoczynku oraz stosowną opinię Straży Pożarnej.

   

   
 • INFORMACJA - 30.06.2015 r.

  Przemyśl, dnia 30.06.2015 r.

   

  Pytania i odpowiedzi na Zorganizowanie „Warsztatów aktywizujących” w formie wyjazdowej 2 tygodniowego pobytu wraz z dojazdem bezpośrednio do miejsca odbycia warsztatów dla Uczestników Projektu, które obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty dojazdu i powrotu. projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.

   

  Numer ogłoszenia: 157124-205; data zamieszczenia: 26.06.2015

   

  Pytanie:

   

  1. Czy Rozdz. III. pkt. 11 Specyfikacji dopuszcza przejazd uczestników do miejscowości nadmorskiej pociągiem PKP, czy należy w ofercie założyć przewóz grupy busem z przejazdem w godzinach nocnych?

   

  2. Czy Rozdz. V określający wymóg posiadania potwierdzenia zgłoszenia placówki wypoczynku przez kuratora oświaty, dopuszcza na etapie postępowania przetargowego przedstawienie Protokołu z opinią Straży Pożarnej w sprawie spełnienia wymogów ppoż przez ośrodek będący miejscem zakwaterowania grupy? Tryb uzyskania zgłoszenia określony w Rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 5.12.2009 r. (Dz.U. 218.poz.1696) uruchamia się każdorazowo dla konkretnej wyjeżdżającej na wypoczynek grupy, a jego uzyskanie trwa parę tygodni więc jego posiadanie jest wymogiem Specyfikacji nie do pełnienia?

   

  Odpowiedź:

   

  1. Tak, dopuszcza przejazd pociągiem PKP, busem z przejazdem w godzinach nocnych.

   

  2. Zgodnie z rozdz. III i V SIWZ oferent musi wykazać się zaświadczeniem miejscowego Kuratora Oświaty o zgłoszeniu placówki wypoczynku oraz przedstawić stosowną opinię Straży Pożarnej, na etapie składania oferty.

   

   
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 26.06.2015 r.

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   

  Zorganizowanie Warsztatów aktywizujących w formie wyjazdowej 2 tygodniowego pobytu
  wraz z dojazdem bezpośrednio do miejsca odbycia warsztatów dla Uczestników Projektu,
  które obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty dojazdu i powrót.
  Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   

  czytaj więcej...

   

   
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób podnoszących kwalifikacje zawodowe..

   

  data zamieszczenia: 03.06.2015

   

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

   

  czytaj więcej...

   

   
 • Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent

  Powiatowe Centrum
  Pomocy Rodzinie
  Plac Dominikański 3
  37-700 Przemyśl

   

   

  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent
  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

   

   

  Komisja do spraw naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu informuje, że nabór wygrała Pani Anna Krajewska zamieszkała w Przemyślu.

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

   

  Pani Anna Krajewska spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisku starszy referent. Ponadto, w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, uzyskała pozytywny wynik, tj. wykazała się znajomością przepisów prawa oraz spełnia dodatkowe wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

   

   

  Przemyśl, dnia 28.05.2015r.

   

   

  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
  ds. naboru kandydatów
  na wolne stanowisko urzędnicze

  Katarzyna Szpakowska

   

   
 • Ogłoszenie o naborze (lista kandydatów)

   

  Powiatowe Centrum
  Pomocy Rodzinie
  Plac Dominikański 3
  37-700 Przemyśl

   

   

  Wykaz kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze
  na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent
  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

   

  Komisja do spraw naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu informuje, że w związku z ogłoszeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu z dnia 14.05.2015r. wpłynęły dwie oferty.

   

  W wyniku dokonanej w dniu 26.05.2015r. weryfikacji ofert pod względem formalnym Komisja do spraw naboru ustaliła, że Pani Anna Krajewska, zam. Przemyśl jako jedyna spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i została zakwalifikowana do następnego etapu naboru.

   

   

  Przemyśl, dnia 26.05.2015r.

   

   

  Przewodniczący Komisji
  DS. NABORU KANDYDATÓW
  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  KATARZYNA SZPAKOWSKA

   

   
 • Zawiadomienie o wynikach postępowania

  Przemyśl, dnia 13.05.2015r.

   

  Zawiadomienie o wynikach postępowania

   

  p.n. Zorganizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla osób podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach projektu pn. "Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   

   

  czytaj więcej...

   

   
 • Ogłoszenie o naborze (nieaktualne)

  DYREKTOR
  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
  W PRZEMYŚLU

   

  ogłasza nabór kandydatów

   

  na stanowisko starszy referent
  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

   

   

  czytaj więcej...

   

   
 • OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA (nieaktualne)

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu poszukuje kandydatów do pracy w charakterze koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, do zadań którego należy m.in. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym, przygotowywanie planu pomocy dziecku, pomoc rodzinom zastępczym w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu, udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej.

   

  czytaj więcej...

   

   
 • Weź udział w projekcie pn. Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Przemyskim

   

   

   
 • Rodzina na zastępstwo - Miłość na zawsze

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego, którzy chcieliby otoczyć opieką i wsparciem dzieci znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych.


  Rodzina zastępcza to jedna z form opieki nad dziećmi, którym rodzice nie zapewniają właściwej opieki. W rodzinach takich umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni władzy rodzicielskiej, albo też władza ta została im czasowo ograniczona lub zawieszona. Rodzina zastępcza staje się azylem, w którym dziecko ma się otrząsnąć z negatywnych przeżyć wyniesionych z domu rodzinnego i odbudować poczucie własnej godności.

   

  W związku z tym szukamy osób, które chciałyby dzielić się swoją dobrocią, radością i miłością. Ludzi, którzy chcą i mogą tworzyć rodziny zastępcze.

   

  Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

  dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki na dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb.

   

   

  Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego i spełniające opisane warunki kierowane są na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wychowywania dziecka.

   

  Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, którego wysokość uzależniona jest od formy rodziny zastępczej.

   

  Zainteresowane osoby proszę o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie mieszczącym się przy Placu Dominikańskim 3 w Przemyślu, nr tel. 16 678 50 54 wew. 107, E-mail: pcpr@powiat.przemysl.pl.

   

   
 • O G Ł O S Z E N I E

   

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 23 lutego do dnia 28 lutego 2015r. na terenie całego kraju prowadzone są dyżury dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

   

  Celem tej inicjatywy corocznie organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

   

  Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości uzyskania b e z p ł a t n e j porady.

   

  Prokuratura Rejonowa w Przemyślu ul. Waygarta 8
  • dyżury wyznaczonych prokuratorów odbywają się w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30 w ramach których osoby zainteresowane mogą liczyć na porady dotyczące ich praw i obowiązków jak również innego rodzaju pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych;

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Pl. Dominikański 3
  • dyżury prawnika w każdy czwartek w godz. od 15.30 do 17.30

   

   

   
 • Ogłoszenie dot. pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

  Informujemy wszystkie osoby niepełnosprawne o wprowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmianie końcowych terminów przyjmowania wniosków tj.

  • W przypadku modułu I do dnia 30 sierpnia 2014r.
  • W przypadku modułu II do dnia 30 września 2014r.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako realizator programu prosi o przestrzeganie w/w terminów.
  Wnioski złożone po w/w dacie nie będą rozpatrywane.

   
 • Rozpoczęcie działalności przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Nasze Dzieci”.

  Pragniemy poinformować, że na terenie Powiatu Przemyskiego rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Nasze Dzieci” z siedzibą w Ostrowie zrzeszające rodziny zastępcze.

  Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

   

  • prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,
  • promowanie ideii rodzicielstwa zastępczego,
  • świadczenie pomocy dzieciom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków pieczy zastępczej,
  • organizacja wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin zastępczych.

   

  Wszystkie osoby, którym bliskie jest dobro dziecka oraz cele wyznaczone przez Stowarzyszenie prosimy o wsparcie podejmowanych działań.

  W tym też celu podajemy:
  Telefon kontaktowy: 16 678 50 54 wew. 135
  Konto Stowarzyszenia: Bank PKO BP Nr 69 1020 4274 0000 1802 0060 3894

   

   
 • Dzień Pracownika Socjalnego

  Dzień Pracownika Socjalnego jest polskim świętem obchodzonym w dniu 21 listopada na mocy zapisu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.

  Z tej okazji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Przemyślu uroczyste spotkanie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu oraz przedstawicieli jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Przemyskiego tj. Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Moja Rodzina” w Prałkowcach z władzami samorządowymi. W spotkaniu udział wzięli Pan Jan Pączek Starosta Przemyski, Pan Władysław Maciupa Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Pan Józef Zubik Radny Powiatu Przemyskiego, Pani Agnieszka Paryga Skarbnik Powiatu Przemyskiego.

  Uroczystość poprowadziła Pani Jolanta Jabłońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, która w wystąpieniu scharakteryzowała pracę pracownika socjalnego oraz przedstawiła trudy pracy służb społecznych. Podczas uroczystości głos zabrali również zaproszeni goście. Pan Jan Pączek Starosta Przemyski podziękował wszystkim pracownikom za pracę na rzecz drugiego człowieka, duże zaangażowanie w wykonywaniu odpowiedzialnej pracy. Piękną oprawę muzyczną przygotował zespół wokalny z Klubu Garnizonowego V Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.

   

   

  Z tej okazji pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

  składają najserdeczniejsze życzenia całej kadrze pomocy społecznej.

  Życzymy wszelkiej pomyślności oraz by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy

  przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji,

  był źródłem motywacji do coraz lepszej pracy i osiągania zamierzonych celów.

   

   
 • INFORMACJA

  Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej”.

  W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu pomoc społecznej pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej” i przeprowadzoną procedurą konkursową dokonano następującego wyboru:

  1) Nazwa oferenta:
  Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi Zarząd Prowincjonalny z siedzibą w Warszawie przy ul. Rajców 11

  2) Nazwa zadania publicznego:
  prowadzenie Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej W Prałkowcach 231, 37-700 Przemyśl.

  3) Wysokość przyznanych środków publicznych:
  wysokość środków przeznaczonych na realizację zadnia w okresie od dnia 23.12.2013 r. do dnia 22.12.2018 r. wynosi szacunkowo 903.805 zł, w tym w roku 2014 – 180.761 zł.

   

   
 • INFORMACJA

   
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 24.09.2013 r.

  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów Racjonalnej Terapii Zachowania - RTZ dla 38 Uczestników Projektu w tym osób niepełnosprawnych podzielonych na trzy grupy warsztatowe.

   
 • OGŁOSZENIE

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego.


  Poszukujemy ludzi, którzy chcą dzielić się swoją dobrocią, radością i miłością, ludzi którzy chcą i mogą tworzyć rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych.

   

  Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, które w sposób należyty będą sprawować pieczę zastępczą, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania opieki nad dzieckiem, co potwierdza lekarz w stosownym zaświadczeniu, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnią dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego i spełniające opisane warunki kierowane są na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wychowywania dziecka.

   

  Z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem rodzic zastępczy otrzymuje miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka, w wysokości odpowiadającej formie rodzinnej pieczy zastępczej.

   

  Informujemy, że niebawem rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby , które chciałyby pomóc dzieciom pozbawionym miłości i ciepła domu rodzinnego o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu - Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

   

  Tel. 16 675 00 11, 16 678 50 54 wew. 107, 135
  E-mail: pcpr@powiat.przemysl.pl
  Adres: 37-700 Przemyśl, Plac Dominikański 3 (I piętro)

   
 • INFORMACJA

  Na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej prowadzone jest badanie oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu "Głęboka woda".
  Zapraszamy dorosłych widzów serialu do wzięcia udziału w sondażu.
  Link do badania: http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl

   
 • Postaw na rodzinę zastępczą !!!

   
 • Bycie Rodzicem Zastępczym - zobacz ulotkę

  Kliknij na ulotkę, aby obejrzeć zawartość.
   
 • Projekt Partnerski Grundtviga Programu „Uczenie się przez całe życie”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu w okresie od m-ca września 2009 r. do lipca 2011 r. uczestniczyło w wymianie doświadczeń w ramach Projektu Partnerskiego Grundtviga Programu „Uczenie się przez całe życie” Europejskiej Komisji ds. Edukacji i Szkolenia p.n. „Szkolenie i wsparcie rodzin zastępczych w Europie”.

   
 • O G Ł O S Z E N I E

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

   

  serdecznie zaprasza

   

  mieszkańców Powiatu Przemyskiego

  do udziału w projekcie

   

  pn. „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim”

  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2

  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  realizowanym w 2013 roku.

   

   

  Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące warunki:

  • posiadać zameldowanie na terenie Powiatu Przemyskiego,
  • być osobą niepełnosprawną,
  • być osobą w wieku aktywności zawodowej tj. 18-64 lat,
  • być osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo lub pozostającą w zatrudnieniu.

   


  Osoby spełniające w/w warunki i zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb, zostaną objęte działaniami w ramach instrumentów aktywnej integracji min.:

  • poradnictwem zawodowym
  • poradnictwem psychologicznym
  • rehabilitacją społeczną - turnusy rehabilitacyjne
  • szkoleniami/kursami zawodowymi indywidualnie dostosowanymi do potrzeb uczestnika.

   

  Udział w projekcie jest bezpłatny.

   

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o zgłaszanie się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Plac Dominikański 3 w godz. od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 19 (I piętro), tel. 16 678 57 10.