Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

I N F O R M A C J A

Podsumowanie realizacji w 2012 roku szkoleń wielotematycznych
dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zorganizował na przestrzeni 2012 r. szereg szkoleń dla rodzin zastępczych mających na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji tych rodzin do pełnienia funkcji rodzica zastępczego. Koszty przeprowadzonych szkoleń były współfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Odbyły się następujące szkolenia:

 

  • Warsztaty pt. ”Szkoła dla rodziców”, „Wychowanie nastolatka” w wymiarze 60 godzin z zakresu wzmacniania kompetencji rodzicielskich i przedstawiania sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, w których uczestniczyło łącznie 32 rodziców zastępczych. Warsztaty te cieszyły się dużym zainteresowaniem a ich wartość szkoleniowa, profesjonalizm i zaangażowanie osób prowadzących ocenione zostały bardzo wysoko przez uczestników. Osobami prowadzącymi warsztaty były: psycholog Pani Maria Szczygielska i pedagog Pani Joanna Gawrecka.
  • Szkolenie na temat uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych przeprowadzone zostało w dniu 08.11.2012 r. przez funkcjonariuszy Izby Celnej w Przemyślu – Wydziału Zwalczania Przestępczości Referat Grupa Mobilna w Rzeszowie. W ramach w/w szkolenia przedstawiono wiedzę na temat narkotyków, ich rodzajów, w tym najnowszych, sposobów oddziaływania na organizm, prezentację multimedialną oraz filmy edukacyjne. Zaprezentowany został sposób wykrywania narkotyków przez psa służbowego „Mambo”. Szkolenie przeprowadził: aspirant celny Pan Emil Paleń oraz starszy rewident celny Pan Dawid Dubiel.
  • Kolejne zorganizowane szkolenie dotyczyło zagadnień związanych z prawem rodzinnym i postępowaniem w sprawach nieletnich, które odbyło się w dniach 16.11.2012 r. i 10.12.2012 r. Żywa dyskusja w trakcie spotkania na tematy prawne świadczyła o dużym zainteresowaniu zaproponowaną tematyką. Szkolenie prowadziła radca prawny Pani Anna Bodnar przy współudziale Pani Małgorzaty Czechowskiej – funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, specjalisty do spraw nieletnich.


Zorganizowane dla rodzin zastępczych szkolenia przyczyniły się do wzmocnienia potencjału wychowawczego rodziców zastępczych, poszerzyło ich wiedzę prawną oraz praktyczną, zwiększyło możliwości w pokonywaniu trudności życia codziennego.

Za wysoki profesjonalizm w prowadzeniu szkoleń, za gotowość podzielenia się z rodzicami zastępczymi wiedzą oraz duże zaangażowanie wszystkim wykładowcom DZIĘKUJEMY!

Wyrazy szczególnych podziękowań składamy Panu insp. cel. Piotrowi Danielowi - Dyrektorowi Izby Celnej w Przemyślu oraz Panu insp. dr Krzysztofowi Pobucie - Komendantowi Miejskiej Policji w Przemyślu za wyrażenie zgody na przeprowadzenie szkoleń przez funkcjonariuszy.

Podziękowania składają dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z pracownikami Zespołu ds. Pieczy Zastępczej i rodzicami zastępczymi.