Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej”.

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu pomoc społecznej pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej” i przeprowadzoną procedurą konkursową dokonano następującego wyboru:

1) Nazwa oferenta:
Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi Zarząd Prowincjonalny z siedzibą w Warszawie przy ul. Rajców 11

2) Nazwa zadania publicznego:
prowadzenie Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej W Prałkowcach 231, 37-700 Przemyśl.

3) Wysokość przyznanych środków publicznych:
wysokość środków przeznaczonych na realizację zadnia w okresie od dnia 23.12.2013 r. do dnia 22.12.2018 r. wynosi szacunkowo 903.805 zł, w tym w roku 2014 – 180.761 zł.