Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

INFORMACJA - 01.07.2015 r.

Przemyśl, dnia 01.07.2015r.

 

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie „Warsztatów aktywizujących ” w formie wyjazdowej 2 tygodniowego pobytu wraz z dojazdem bezpośrednio do miejsca odbycia warsztatów dla Uczestników Projektu, które obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty dojazdu i powrót. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Numer ogłoszenia: 157124-2015; data zamieszczenia: 26.06.2015

 

Pytanie:

 

1. W rozdziale VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wymienia następujące dokumenty: „ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ „ „Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W załączonych do SIWZ dokumentach, załącznik „Wykaz wykonanych usług” ma numer 5, a nie 4 która numeracja jest prawidłowa?

 

2. W rozdziale V warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, Zamawiający wymaga „Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W tym samym punkcie Zamawiający zamieszcza następujący zapis „Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnienia – nie spełnienia ) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ” W rozdziale VI nie ma informacji o wykazie kadry, jak również nie jest załączony do SIWZ załącznik – Wykaz kadry. W związku z powyższym Wykaz kadry nie jest dokumentem, który będzie brany do oceny Wykonawcy zgodnie z formułą (spełnienia – nie spełnienia)?.

 

3. W rozdziale V warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, Zamawiający napisał „O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zobowiązują się do samodzielnego wykonania zamówienia oraz spełniają następujące warunki ,posiadają zgodę właściwego miejscowo kuratora oświaty potwierdzające zgłoszenie placówki wypoczynku” Czy Wykonawca musi posiadać zgodę kuratora oświaty przed rozstrzygnięciem przetargu? Co ma oznacza, że ma zgłosić wypoczynek mimo, że może on się nie odbyć?.

 

Odpowiedź:

 

1. Zamawiający potwierdza pomyłkę w numeracji zamieszczonej w SIWZ, Załącznik –„Wykaz wykonywanych usług” powinien mieć nr 5. Omyłka nie ma wpływu na sposób wypełnienia załączników.

 

2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale V będą brane pod uwagę przy ocenie oferty, niezależnie od tego czy jest załączony wzór dokumentu.

 

1. Zgodnie z rozdz. III i V SIWZ, oferent musi przedstawić na etapie składania oferty zaświadczenie Kuratora Oświaty o zgłoszeniu placówki wypoczynku oraz stosowną opinię Straży Pożarnej.