Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

 

serdecznie zaprasza

 

mieszkańców Powiatu Przemyskiego

do udziału w projekcie

 

pn. „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

realizowanym w 2013 roku.

 

 

Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące warunki:

• posiadać zameldowanie na terenie Powiatu Przemyskiego,
• być osobą niepełnosprawną,
• być osobą w wieku aktywności zawodowej tj. 18-64 lat,
• być osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo lub pozostającą w zatrudnieniu.

 


Osoby spełniające w/w warunki i zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb, zostaną objęte działaniami w ramach instrumentów aktywnej integracji min.:

• poradnictwem zawodowym
• poradnictwem psychologicznym
• rehabilitacją społeczną - turnusy rehabilitacyjne
• szkoleniami/kursami zawodowymi indywidualnie dostosowanymi do potrzeb uczestnika.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o zgłaszanie się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Plac Dominikański 3 w godz. od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 19 (I piętro), tel. 16 678 57 10.