Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy o realizacji w 2018 roku przez Powiat Przemyski
pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Powiatu Przemyskiego.

 

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

Obszar A likwidacja bariery transportowej:

 

- Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 

- Zadanie 2 pomoc w uzyskania prawa jazdy kat. B

 

Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

- Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 

- Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się:

 

- Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

- Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 

- Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski wraz z załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Plac Dominikański 3 w następujących terminach:

 

- w przypadku Modułu I - do 30 sierpnia 2018r.

 

- w przypadku Modułu II - do 10 października 2018 r. dot. roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

 

- do 30 marca 2019r. dot. roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

 

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: www.pfron.org.pl oraz www.pcpr.powiat.przemysl.pl, a także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, tel.16/6785054 wew. 130, tel/fax 16/675 00 11.