Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA (nieaktualne)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu poszukuje kandydatów do pracy w charakterze koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, do zadań którego należy m.in. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym, przygotowywanie planu pomocy dziecku, pomoc rodzinom zastępczym w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu, udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej.

 

Osoba zainteresowana podjęciem zatrudnienia winna legitymować się:

 

  • wykształceniem wyższym na kierunku psychologia (preferowany kierunek), pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia
  • lub innym uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki i co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi i rodziną.

 

Ponadto kandydat powinien spełnić dodatkowe warunki:

 

  • nie jest i był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona lub ograniczona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeżeli wynika on z tytułu egzekucyjnego,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze czasowym odpowiadającym pełnemu etatowi.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Plac Dominikański 3 – pok. nr 32 I piętro tel. 0-16 675 00 11.