Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Ogłoszenie o naborze (nieaktualne)

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W PRZEMYŚLU

 

ogłasza nabór kandydatów

 

na stanowisko starszy referent
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

 

 

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

Wymagania niezbędne:

 

1) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, posiadanie minimum 5-letniego stażu pracy, w tym co najmniej rocznego stażu w jednostce pomocy społecznej, posiadanie obywatelstwa polskiego, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1) posiadanie znajomości przepisów:
a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
b) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
c) ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
d) ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
e) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
f) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
g ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
h) przepisów regulujących realizację programu pilotażowego „Aktywny Samorząd” tj. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu, zasady dotyczące wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II programu.

 

2) umiejętność pracy w zespole, umiejętność współpracy, kreatywność, komunikatywność, zdyscyplinowanie, wysoka kultura osobista, znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym naborem:

 

1. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.
Prowadzenie obsługi sekretariatu w tym urządzeń biurowych.
Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz rejestru kontroli.
Wydawanie upoważnień i pełnomocnictw.
Prowadzenie obsługi Zarządu i Rady Powiatu w zakresie realizowanych zadań przez PCPR.
Prowadzenie rejestru pieczątek i pieczęci urzędowych.
Prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji obecności pracowników.
Prowadzenie rozliczenia znaczków pocztowych, biletów.
Prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposażenia.
Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
Prowadzenie dokumentacji z narad pracowniczych.

 

2. Prowadzenie całości spraw w zakresie windykacji należności.
Rozpatrywanie wniosków , prowadzenie kontroli i ewaluacji oraz sprawozdawczości z zakresu programu pilotażowego „Aktywny Samorząd”.

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku, którego dotyczy nabór:

 

1) praca wykonywana będzie w pełnym wymiarze czasu pracy, zadania na stanowisku pracy wymagają obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych, praca wykonywana w pomieszczeniu zlokalizowanym na piętrze budynku przystosowanego dla osób niepełnosprawnych (winda).

 

 

Informacja dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny,
2) życiorys zawodowy (CV),
3) kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe, miejsce zamieszkania i posiadane obywatelstwo,
4) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat taką posiada,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko starszy referent zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202.)”.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem: „Oferta na stanowisko starszy referent, w terminie do dnia 25 maja 2015 r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro, pokój nr 32.

 

Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy PCPR tj. we wtorki od godz. 8:00 do godz. 16:00, a w pozostałe dni pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu do ich złożenia określonego w ogłoszeniu o naborze - nie będą rozpatrywane

 

Dodatkowe informacje:

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie następnego etapu naboru.

 

Informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu podlega opublikowaniu na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu oraz umieszczeniu na tablicy informacyjnej PCPR w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Plac Dominikański 3 (I piętro).

 

Osoba zatrudniona i podejmująca, po raz pierwszy, pracę na stanowisku urzędniczym może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

 

Oferty osób niezatrudnionych przechowywane będą zgodnie z przepisami regulującymi przechowywanie dokumentacji archiwalnej.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, że administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Przemyślu, Plac Dominikański 3.

 

 

Przemyśl, dnia 14.05.2015r.