Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Ogłoszenie o realizacji w 2016 roku programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON

Informujemy wszystkie osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i zamieszkałe na terenie Powiatu Przemyskiego zainteresowane udziałem w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” o rozpoczęciu realizacji w 2016 roku w/w programu.

 

 

 

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada w przypadku:

 

Modułu I - do dnia 30 sierpnia 2016 r.

 

Modułu II - do dnia 15 kwietnia 2016 r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego

 

2015 / 2016

  • do dnia 10 października 2016 r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2016/2017

 

W 2016 r. zgodnie z Uchwałą Nr 3/2016 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2016 r. realizowanych będzie 7 form wsparcia tj.:

 

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

 

Obszar A likwidacja bariery transportowej:

 

  • Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
  • Zadanie 2 pomoc w uzyskania prawa jazdy kat. B

 

 

Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

  • Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
  • Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

 

Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się:

 

  • Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
  • Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na II poziomie jakości)

 

 

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

 

Dofinansowanie następuje w oparciu o złożony przez uprawnioną osobę niepełnosprawną wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

 

 

Druki wniosków i załączników do pobrania:

 

• Wniosek „O” Moduł I (wypełnia wnioskodawca na rzecz podopiecznego) | pobierz | (pdf)
 
• Wniosek „P” Moduł I (wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu) | pobierz | (pdf)
 
• Wniosek „P” Moduł II (wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu) | pobierz | (pdf)
 
• Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Obszar A Zadanie 1 (Moduł I) | pobierz | (pdf)
 
• Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Obszar A Zadanie 2 (Moduł I) | pobierz | (pdf)
 
• Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Obszar B Zadanie 1 (Moduł I) | pobierz | (pdf)
 
• Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Obszar B Zadanie 2 (Moduł I) | pobierz | (pdf)
 
• Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Obszar C Zadanie 3 (Moduł I) | pobierz | (pdf)
 
• Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Obszar C Zadanie 2 i 4 (Moduł I) | pobierz | (pdf)
 
• Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Obszar D (Moduł I) | pobierz | (pdf)
 
• Druk zaświadczenia lekarskiego (Moduł I Obszar A 1) | pobierz | (pdf)
 
• Druk zaświadczenia lekarskiego (Moduł I Obszar B) | pobierz | (pdf)
 
• Druk zaświadczenia lekarskiego (Moduł I Obszar C 3) | pobierz | (pdf)
 
• Druk zaświadczenia ze szkoły/uczelni (Moduł II) | pobierz | (pdf)
 
• Oświadczenie o miejscu zamieszkania i nie ubieganiu się o dofinansowanie u innego realizatora (Moduł I i Moduł II) | pobierz | (pdf)
 
• Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu (Moduł I i Moduł II) | pobierz | (pdf)
 
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Moduł I i Moduł II) | pobierz | (pdf)
 
• Plan aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej (Moduł I i Moduł II) | pobierz | (pdf)

 

 

Treść programu została opublikowana na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Plac Dominikański 3 (I piętro pok. nr 32) z zachowaniem wyżej określonych terminów.