Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób podnoszących kwalifikacje zawodowe..

data zamieszczenia: 03.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102788 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 6750011, faks 16 6750011.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób podnoszących kwalifikacje zawodowe...

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia dla 12 osób, beneficjentów projektu podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie: 3.1. Magazynier z fakturowaniem i obsługa wózka widłowego - 120 godz. zegarowych - 3 osoby 3.2. ABC Przedsiębiorczości - 70 godzin - 1 osoba 3.3. Opiekun osoby starszej - 120 godz. - 1 osoba 3.4. Kurs księgowości- 100 godz.- 1 osoba 3.5. Projektowanie i tworzenie stron www, multimedia i grafika komputerowa - 60 godz.- 1 osoba 3.6. . Obsługa Koparko - ładowarki - 176 godz.- 1 osoba 3.7. Pracownik administracyjno-biurowy - 100 godz. - 2 osoby 3.8. Kosmetyczka - stylizacja paznokci z elementami wizażu - 100 godz. - 1 osoba 3.9. Kurs operatora walca drogowego 132 godz.- 1 osoba.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-0.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: magazynier z fakturowaniem i obsługa wózka widłowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Zakład Doskonalenia Zawodowego, Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 6900,00
Oferta z najniższą ceną: 6900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9163,44
Waluta: PLN.

 

Część NR: 6

Nazwa: obsługa koparko-ładowarki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Zakład Doskonalenia Zawodowego, Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3500,00
Oferta z najniższą ceną: 3500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3500,00
Waluta: PLN.

 

Część NR: 9

Nazwa: kurs operatora walca drogowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Zakład Doskonalenia Zawodowego, Wilsona 12, 37-700 Przemysl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3500,00
Oferta z najniższą ceną: 3500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4500,00
Waluta: PLN.

 

Część NR: 2

Nazwa: ABC przedsiębiorczości

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Grupa MPD Sp.zo.o, Bernardyńska 11, 35-069 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2400,00
Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5420,00
Waluta: PLN.

 

Część NR: 3

Nazwa: opiekun osoby starszej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Grupa MPD Sp.zo.o, Bernardyńska 11, 35-069 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3100,00
Oferta z najniższą ceną: 3100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6490,00
Waluta: PLN.

 

Część NR: 4

Nazwa: kurs księgowości

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Grupa MPD Sp.zo.o, Bernardyńska 11, 35-069 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2400,00
Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5990,00
Waluta: PLN.

 

Część NR: 5

Nazwa: projektowanie i tworzenie stron www

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Grupa MPD Sp.zo.o, Bernardyńska 11, 35-069 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2100,00
Oferta z najniższą ceną: 2100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4719,00
Waluta: PLN.

 

Część NR: 7

Nazwa: pracownik administracyjno-biurowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Grupa MPD Sp.zo.o, Bernardyńska 11, 37-069 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 4700,00
Oferta z najniższą ceną: 4700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8800,00
Waluta: PLN.

 

Część NR: 8

Nazwa: kosmetyczka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: ILLUSTRO Szkolenie Doradztwo Grzegorz Rippel, Cygana 4, 45-131 Opole, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2359,00
Oferta z najniższą ceną: 2359,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8800,00
Waluta: PLN.