Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informujemy osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Przemyskiego o uruchomieniu przez Zarząd PFRON programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

 

Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 09 marca 2020 r. do dnia 04 września 2020 r. możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, której są uczestnikami tj.:

 

- w warsztacie terapii zajęciowej,

 

- w środowiskowym domu samopomocy, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),

 

- w dziennym domu pomocy społecznej, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),

 

- w placówce rehabilitacyjnej, której działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),

 

- programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

 

- zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dorosłych osób niepełnosprawnych (od 18 do 25 roku życia) organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

 

Ponadto pełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) w wieku od 18 do 24 roku życia mogą również ubiegać się o dofinansowanie.

 

Wnioski o dofinansowanie składane są w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 04 września 2020 r., które można składać poprzez System Obsługi Wsparcia - SOW, dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.

 

Druk wniosku do pobrania:
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III [pobierz]

 


 

 

 

Ogłoszenie o realizacji przez Powiat Przemyski programu
„Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu informuje osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub grupą inwalidzką, zamieszkałe na terenie Powiatu Przemyskiego o realizacji w roku 2020 Programu pilotażowego „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:

 

- Uchwałę nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego pilotażowego programu "Aktywny samorząd",

 

- Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd",

 

- Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku.

 

Realizatorem pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 

- w przypadku Modułu I - do dnia 31 sierpnia 2020r.

- w przypadku Modułu II -

 

• dla wniosków dot. roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 do dnia 31 marca 2020r.

• dla wniosków dot. roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 od dnia 01.09.2020r. do dnia 10.10.2020r.

 

W 2020 r. realizowane będą następujące moduły, obszary i zadania programu:

 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

Obszar A likwidacja bariery transportowej:

 

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

 

- Zadanie 2 - pomoc w uzyskania prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

 

- Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

 

- Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

 

Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

 

- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

- Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

 

- Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

 

- Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się:

 

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

 

- Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

- Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 

- Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 

- Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadającym zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

 

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka,

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Druki wniosków i załączników do pobrania:

 

Wnioski o dofinansowanie Moduł I:

 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru A zadanie 1 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru A zadanie 2 i 3 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru A zadanie 4 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru B zadanie 1, 3, 4 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru B zadanie 2 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru B zadanie 5 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru C zadanie 1 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru C zadanie 2 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru C zadanie 3 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru C zadanie 4 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru C zadanie 5 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru D [pobierz]
 • Zaświadczenia lekarskie dot. obszaru A zadanie 1 [pobierz]
 • Zaświadczenia lekarskie dot. obszaru A zadanie 4 [pobierz]
 • Zaświadczenia lekarskie dot. obszaru B zadanie 1 [pobierz]
 • Zaświadczenia lekarskie dot. obszaru B zadanie 4 [pobierz]
 • Zaświadczenia lekarskie dot. obszaru C zadanie 1 [pobierz]
 • Zaświadczenia lekarskie dot. obszaru C zadanie 3 [pobierz]
 • Zaświadczenia lekarskie dot. obszaru C zadanie 5 [pobierz]
 • Oświadczenia wnioskodawcy [pobierz]
 • Klauzula informacyjna [pobierz]

 

Wniosek o dofinansowanie Moduł II [pobierz]:

 

Dofinansowanie następuje w oparciu o złożony przez uprawnioną osobę niepełnosprawną wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

 

Treść programu została opublikowana na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (do pobrania) prosimy składać internetowo za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia – SOW, za pośrednictwem poczty lub w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Plac Dominikański 3 (I piętro pok. nr 32) z zachowaniem wyżej wymienionych terminów.


Strony: 1 2 Następna »