Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 

Ogłoszenie o realizacji przez Powiat Przemyski w 2019 roku pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

 

Informujemy wszystkie osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, rodziców i opiekunów dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością (do 16 roku życia) i zamieszkałe na terenie Powiatu Przemyskiego zainteresowane udziałem w pilotażowym Programie „Aktywny samorząd” o realizacji w 2019 roku w/w Programu.

Termin składania wniosków upływa z dniem, w przypadku :

Modułu I - do dnia 30 sierpnia 2019r.

Modułu II - do dnia 10 października 2019r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

Zgodnie z Uchwałą Nr 49/2019 Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019r. realizowane będą następujące moduły, obszary i zadania :

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym :

Obszar A likwidacja bariery transportowej :

- Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu ruchu,

- Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

- Zadanie 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

- Zadanie 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu słuchu,

 

Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

- Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz

oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku

życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu

wzroku lub obu kończyn górnych,

- Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach Programu

sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Zadanie 3 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz

oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , z

dysfunkcją narządu wzroku,

- Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz

oprogramowania , adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku

życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z

dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

- Zadanie 5 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu

elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o

niepełnosprawności (do 16 roku życia),

Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

- Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym , adresowana

do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym

stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za

pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

- Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

- Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne

rozwiązania techniczne , tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób

ze stopniem niepełnosprawności,

- Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie

jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

- Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o

niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się

posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla

osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających nauke w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium , a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie następuje w oparciu o złożony przez uprawnioną osobę niepełnosprawną wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów Programu.

Treść Programu została opublikowana na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Plac Dominikański 3 ( I piętro pok. nr 32 ) z zachowaniem wyżej określonych terminów.

 

Pliki do pobrania

 

Wniosek o dofinansowanie Moduł I [pobierz]:

 1. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru A zadanie 1 [pobierz] wraz z zaświadczeniem lekarskim A1 [pobierz]
 2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru A zadanie 2 i 3 [pobierz]
 3. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru A zadanie 4 [pobierz] wraz z zaświadczeniem lekarskim A4 [pobierz], B4 [pobierz]
 4. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru B zadanie 1, 2, 3, 4 [pobierz] wraz z zaświadczeniem lekarskim B1 [pobierz], zaświadczenie lekarskie A4 [pobierz], B4 [pobierz]
 5. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru B zadanie 5 [pobierz]
 6. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru C zadanie 1 [pobierz]
 7. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru C zadanie 2 i 4 [pobierz]
 8. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru C zadanie 3 [pobierz] wraz z zaświadczeniem lekarskim C3 [pobierz]
 9. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru C zadanie 5 [pobierz] wraz z zaświadczeniem lekarskim C5 [pobierz]
 10. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru D [pobierz]
 11. Klauzula informacyjna [pobierz]

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Pliki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie Moduł II [pobierz]:

 1. Zaświadczenie [pobierz]
 2. Oświadczenie [pobierz]
 3. Klauzula informacyjna [pobierz]

 

Dofinansowanie następuje w oparciu o złożony przez uprawnioną osobę niepełnosprawną wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

 

Treść programu została opublikowana na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (do pobrania) prosimy składać za pośrednictwem poczty lub w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Plac Dominikański 3 (I piętro pok. nr 32) z zachowaniem wyżej wymienionych terminów.


Strony: 1 2 Następna »