Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu informuje osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub grupą inwalidzką, zamieszkałe na terenie Powiatu Przemyskiego o realizacji w roku 2019 Programu pilotażowego „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:

 

- Uchwałę nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego pilotażowego programu "Aktywny samorząd",

 

- Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd",

 

- Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku.

 

Realizatorem pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 

- w przypadku Modułu I - do dnia 31 sierpnia 2019r.

 

- w przypadku Modułu II:

 

dla wniosków dot. roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 do dnia 30 marca 2019r.

 

dla wniosków dot. roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 od dnia 01.09.2019r. do dnia 10.10.2019r.

 

 

W 2019 r. realizowane będą następujące moduły, obszary i zadania programu:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

Obszar A

likwidacja bariery transportowej:

 

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

 

- Zadanie 2 - pomoc w uzyskania prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

 

- Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

 

- Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

 

 

Obszar B

likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

 

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

 

- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

- Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

 

- Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

 

- Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

 

Obszar C

likwidacja barier w poruszaniu się

 

- Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

- Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne , tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 

- Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 

- Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadającym zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

 

 

Obszar D

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka,

 

Pliki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie Moduł I [pobierz]:

 1. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru A zadanie 1 [pobierz] wraz z zaświadczeniem lekarskim A1 [pobierz]
 2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru A zadanie 2 i 3 [pobierz]
 3. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru A zadanie 4 [pobierz] wraz z zaświadczeniem lekarskim A4 [pobierz], B4 [pobierz]
 4. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru B zadanie 1, 2, 3, 4 [pobierz] wraz z zaświadczeniem lekarskim B1 [pobierz], zaświadczenie lekarskie A4 [pobierz], B4 [pobierz]
 5. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru B zadanie 5 [pobierz]
 6. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru C zadanie 2 i 4 [pobierz]
 7. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru C zadanie 3 [pobierz] wraz z zaświadczeniem lekarskim C3 [pobierz]
 8. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru C zadanie 5 [pobierz] wraz z zaświadczeniem lekarskim C5 [pobierz]
 9. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania dot. obszaru D [pobierz]
 10. Klauzula informacyjna [pobierz]

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Pliki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie Moduł II [pobierz]:

 1. Zaświadczenie [pobierz]
 2. Oświadczenie [pobierz]
 3. Klauzula informacyjna [pobierz]

 

Dofinansowanie następuje w oparciu o złożony przez uprawnioną osobę niepełnosprawną wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

 

Treść programu została opublikowana na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (do pobrania) prosimy składać za pośrednictwem poczty lub w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Plac Dominikański 3 (I piętro pok. nr 32) z zachowaniem wyżej wymienionych terminów.


Strony: 1 2 Następna »