Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Informujemy wszystkie osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością będące mieszkańcami Powiatu Przemyskiego o możliwości udziału w roku 2018 w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada w przypadku:

 

Modułu I - do dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

Modułu II - do dnia 30 marca 2018 r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2017 / 2018

 • do dnia 10 października 2018 r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

 

W 2018 r. zgodnie z Uchwałą Nr 5/2018 Zarządu PFRON z dnia 31 stycznia 2018 r. realizowane będą następujące formy wsparcia tj.:

 

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

 

Obszar A likwidacja bariery transportowej:

 

 • Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • Zadanie 2 pomoc w uzyskania prawa jazdy kat. B

 

 

Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

 • Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

 

Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się:

 

 • Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
 • Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

 

 

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

 

Dofinansowanie następuje w oparciu o złożony przez uprawnioną osobę niepełnosprawną wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

 

 

Druki wniosków i załączników do pobrania:

 

• Wniosek „O” Moduł I (wypełnia wnioskodawca na rzecz podopiecznego) | pobierz | (pdf)
 
• Wniosek „P” Moduł I (wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu) | pobierz | (pdf)
 
• Wniosek „P” Moduł II (wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu) | pobierz | (pdf)
 
• Klauzula informacyjna (Moduł I i Moduł II) | pobierz | (pdf)
 
• Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Obszar A Zadanie 1 (Moduł I) | pobierz | (pdf)
 
• Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Obszar A Zadanie 2 (Moduł I) | pobierz | (pdf)
 
• Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Obszar B Zadanie 1 (Moduł I) | pobierz | (pdf)
 
• Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Obszar B Zadanie 2 (Moduł I) | pobierz | (pdf)
 
• Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Obszar C Zadanie 3 (Moduł I) | pobierz | (pdf)
 
• Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Obszar C Zadanie 2 i 4 (Moduł I) | pobierz | (pdf)
 
• Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Obszar D (Moduł I) | pobierz | (pdf)
 
• Druk zaświadczenia lekarskiego (Moduł I Obszar A 1) | pobierz | (pdf)
 
• Druk zaświadczenia lekarskiego (Moduł I Obszar B) | pobierz | (pdf)
 
• Druk zaświadczenia lekarskiego (Moduł I Obszar C 3) | pobierz | (pdf)
 
• Druk zaświadczenia ze szkoły/uczelni (Moduł II) | pobierz | (pdf)
   
• Druk zaświadczenia ze szkoły/uczelni o zaliczeniu semestru  (Moduł II) | pobierz | (pdf)
   
• Oświadczenie o miejscu zamieszkania i nie ubieganiu się o dofinansowanie u innego realizatora (Moduł I i Moduł II) | pobierz | (pdf)
 
• Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu (Moduł I i Moduł II) | pobierz | (pdf)
 
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Moduł I i Moduł II) | pobierz | (pdf)
 
• Plan aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej (Moduł I i Moduł II) | pobierz | (pdf)

 

 

Treść programu została opublikowana na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Plac Dominikański 3 (I piętro pok. nr 32) z zachowaniem wyżej określonych terminów.

 

 

 

Osobami niepełnosprawnymi są osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

 

 1. O zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności tj. znacznego, umiarkowanego, lekkiego lub
 2. O całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 3. O niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

 

Realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania w zakresie rehabilitacji społecznej mają na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

 

 1. Wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
 2. Wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 3. Likwidację barier, w szczególności architektonicznych, transportowych, technicznych, komunikowaniu się i dostępie do informacji.

 

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji w tym społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w:

 

 1. warsztatach terapii zajęciowej
 2. turnusach rehabilitacyjnych.

 

Warsztat terapii zajęciowej jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja tego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

 

Koszty utworzenia, działalności warsztatu są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu powiatowego.
Mieszkańcy Powiatu Przemyskiego będące osobami niepełnosprawnymi zakwalifikowanymi do udziału w terapii zajęciowej są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach i w Przemyślu przy ul. Sobótki 23 prowadzonych przez Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu ul. Batorego 22 prowadzonego przez Spółdzielnię Niewidomych „Start” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Przemyślu, ul. Lelewela 8 prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu.

 

Osoba niepełnosprawna posiadająca stosowne orzeczenie wraz ze wskazaniem do terapii zajęciowej i zainteresowana uczestnictwem w warsztacie terapii zajęciowej powinna złożyć stosowny wniosek w siedzibie warsztatu.

 

Celem poprawienia psychofizycznej sprawności oraz rozwijania umiejętności społecznych osoby niepełnosprawne uczestniczą w turnusach rehabilitacyjnych będących zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane dla różnych grup osób niepełnosprawnych.

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie, na wniosek lekarza pod opieką którego się znajduje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 

 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

W przypadku przekroczenia kwot dochodu dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie są składane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania (wniosek) (klauzula informacyjna).

 

Ponadto do zadań powiatu należy dofinansowanie:

 

 1. Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 2. Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
 3. Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 

 1. Prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 2. Udokumentują zapewnienie odpowiednich dla potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 3. Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia.

 

W tym też celu podmiot składa stosowny wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok organizacji proponowanej imprezy. (wniosek)

 

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

 

 1. Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, gdy zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu, jeżeli przeciętny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  - 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
  - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej (wniosek) (klauzula informacyjna)
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych na sfinansowanie części kosztów nie objętych dofinansowaniem. (wniosek) (klauzula informacyjna)

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedycznie i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne spełniające kryterium dochodowe jak przy zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny. (wniosek) (klauzula informacyjna)

 

O dofinansowanie ze środków PFRON zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

 

 1. Na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, na wykonanie proponowanych prac (wniosek) (klauzula informacyjna)
 2. Na likwidację barier w komunikowaniu się (wniosek) (klauzula informacyjna) i technicznych (wniosek) (klauzula informacyjna) – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 

Rozpatrywanie złożonych wniosków następuje w oparciu o obowiązujące stan prawny, możliwości finansowe Powiatu Przemyskiego ustalone przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na dany rok i określone w corocznym podziale środków PFRON na poszczególne zadania dokonanym przez Radę Powiatu Przemyskiego oraz w oparciu o zasady przyznawania dofinansowania określone przez Zarząd Powiatu Przemyskiego.

 

  Pliki do pobrania:
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - klauzula informacyjna
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do kosztów zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przy udziale limitu NFZ - klauzula informacyjna
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do kosztów zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przy udziale limitu NFZ
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym - klauzula informacyjna
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - klauzula informacyjna