Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Rodzina na zastępstwo - Miłość na zawsze

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego, którzy chcieliby otoczyć opieką i wsparciem dzieci znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych.


Rodzina zastępcza to jedna z form opieki nad dziećmi, którym rodzice nie zapewniają właściwej opieki. W rodzinach takich umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni władzy rodzicielskiej, albo też władza ta została im czasowo ograniczona lub zawieszona. Rodzina zastępcza staje się azylem, w którym dziecko ma się otrząsnąć z negatywnych przeżyć wyniesionych z domu rodzinnego i odbudować poczucie własnej godności.

 

W związku z tym szukamy osób, które chciałyby dzielić się swoją dobrocią, radością i miłością. Ludzi, którzy chcą i mogą tworzyć rodziny zastępcze.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki na dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb.

 

 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego i spełniające opisane warunki kierowane są na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wychowywania dziecka.

 

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, którego wysokość uzależniona jest od formy rodziny zastępczej.

 

Zainteresowane osoby proszę o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie mieszczącym się przy Placu Dominikańskim 3 w Przemyślu, nr tel. 16 678 50 54 wew. 107, E-mail: pcpr@powiat.przemysl.pl.