Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Przemyskiego oraz powiatów ościennych w zakresie możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie zorganizowało w dniu 16 listopada br. spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Przemyskiego oraz powiatów ościennych w zakresie możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Spotkanie otworzył Pan Jan Pączek Starosta Przemyski. Z kolei Pani Jolanta Jabłońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zachęciła wszystkich uczestników do aktywnego udziału w spotkaniu poprzez dyskusję w celu zwiększenia udziału ośrodków pomocy społecznej w aplikowaniu o środki unijne.

W dalszej części spotkania pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie P. Bartosz Kostecki i p. Aneta Kordyś zaprezentowali możliwości ubiegania się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna. Przedstawiono również zasady oceny formalnej i merytorycznej składanych wniosków, możliwość nawiązywania partnerstw w ramach realizacji projektów, omówiono koszty związane z zarządzaniem projektami oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

 

Na zakończenie spotkania przedstawiona została oferta usług w zakresie doradztwa zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Oddziału Zamiejscowego w Przemyślu.