Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.
Osobę taką kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu tj.
- dla osób w podeszłym wieku
- dla osób przewlekle somatycznie chorych
- dla osób przewlekle psychicznie chorych
- dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
- dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających - mieszkańców domu.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą wysokość opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Po wyrażeniu zgody przez dyrektora domu pomocy społecznej na przyjęcie osoby skierowanej do dps decyzję o umieszczeniu w konkretnym domu pomocy społecznej wydaje organ prowadzący dom pomocy społecznej, a więc może to być gmina (wójt, burmistrz, prezydent) lub powiat (starosta).

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania.

Na terenie Powiatu Przemyskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach
  Adres: Huwniki nr 127, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie
  Tel. 16 671 94 50
  Dla osób przewlekle somatycznie chorych o liczbie miejsc 85
  Dla osób w podeszłym wieku o liczbie miejsc 15
  Organ prowadzący : Powiat Przemyski
   
 2. Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach
  Adres: Prałkowce nr 231, 37-700 Przemyśl
  Tel. 16 678 77 73
  Dla osób przewlekle somatycznie chorych o liczbie miejsc 8
  Dla osób w podeszłym wieku o liczbie miejsc 62
  Dom prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Marii Dom Prowincjonalny w Warszawie, któremu Powiat Przemyski zlecił wykonywanie zadania w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który w przypadku w/w o zasięgu powiatowym ustala Starosta Przemyski.
 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi, (po dokonaniu analizy dochodu na osobę w rodzinie z uwzględnieniem kryterium dochodowego)
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, w wysokości odpowiadającej różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

 

  Pliki do pobrania:
 • Klauzula informacyjna dotycząca mieszkańców domów pomocy społecznej.