Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Dostawa wyposażenia mebli do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej"