Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego.

 

Poszukujemy ludzi, którzy chcą dzielić się swoją dobrocią, radością i miłością, ludzi którzy chcą i mogą tworzyć rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych.

 

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, które w sposób należyty będą sprawować pieczę zastępczą, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania opieki nad dzieckiem, co potwierdza lekarz w stosownym zaświadczeniu, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnią dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego i spełniające opisane warunki kierowane są na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wychowywania dziecka.

 

Z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem rodzic zastępczy otrzymuje miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka, w wysokości odpowiadającej formie rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Informujemy, że niebawem rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby , które chciałyby pomóc dzieciom pozbawionym miłości i ciepła domu rodzinnego o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu - Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 

Tel. 16 675 00 11, 16 678 50 54 wew. 107, 135
E-mail: pcpr@powiat.przemysl.pl
Adres: 37-700 Przemyśl, Plac Dominikański 3 (I piętro)