Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Ogłoszenie o realizacji przez Powiat Przemyski programu
„Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu informuje osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub grupą inwalidzką, zamieszkałe na terenie Powiatu Przemyskiego o realizacji w roku 2021 Programu pilotażowego „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:

 

- Uchwałę nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego pilotażowego programu "Aktywny samorząd",

 

- Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roku.

 

- Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd",

 

Realizatorem pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roku dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

 

Termin przyjmowania wniosków:

 

- w przypadku Modułu I - rozpoczęcie przyjmowania od dnia 01 marca 2021 r.do dnia 31 sierpnia zakończenie przyjmowania do dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

- w przypadku Modułu II - rozpoczęcie przyjmowania

 

• dla wniosków dot. roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 od dnia 01 marca 2021r. do dnia 31 marca 2021r.
• dla wniosków dot. roku szkolnego/akademickiego 2021/2022 od dnia 01.września 2021r. do dnia 10 października 2021r.

 

W 2021 r. realizowane będą następujące moduły, obszary i zadania programu:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

Obszar A likwidacja bariery transportowej:

 

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

 

- Zadanie 2 - pomoc w uzyskania prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

 

- Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego,

 

- Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

 

Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

 

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

 

- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

- Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

 

- Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

 

- Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się:

 

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

 

- Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

- Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 

- Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 

- Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadającym zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

 

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka,

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

Druki wniosków i załączników do pobrania:

 

Wnioski o dofinansowanie Moduł I:

 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru A zadanie 1 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru A zadanie 2 i 3 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru A zadanie 4 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru B zadanie 1, 3, 4 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru B zadanie 2 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru B zadanie 5 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru C zadanie 1 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru C zadanie 2 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru C zadanie 3 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru C zadanie 4 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru C zadanie 5 [pobierz]
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru D [pobierz]
 • Zaświadczenia lekarskie dot. obszaru A zadanie 1 [pobierz]
 • Zaświadczenia lekarskie dot. obszaru A zadanie 4 [pobierz]
 • Zaświadczenia lekarskie dot. obszaru B zadanie 1 [pobierz]
 • Zaświadczenia lekarskie dot. obszaru B zadanie 4 [pobierz]
 • Zaświadczenia lekarskie dot. obszaru C zadanie 1 [pobierz]
 • Zaświadczenia lekarskie dot. obszaru C zadanie 3 [pobierz]
 • Zaświadczenia lekarskie dot. obszaru C zadanie 5 [pobierz]
 • Oświadczenia wnioskodawcy [pobierz]
 • Klauzula informacyjna [pobierz]
 • Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu "Aktywny samorząd" [pobierz]
 • Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu "Aktywny samorząd" [pobierz]

 

Wnioski o dofinansowanie Moduł II:

 • Wniosek o dofinansowanie Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym [pobierz]

 

Dofinansowanie następuje w oparciu o złożony przez uprawnioną osobę niepełnosprawną wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

 

Treść programu została opublikowana na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać za pośrednictwem bezpłatnego, internetowego programu PFRON System Obsługi Wsparcia - SOW z zachowaniem wyżej wymienionych terminów.


Strony: 1 2 Następna »