Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

PROJEKT SYSTEMOWY POKL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu realizowało w latach 2008-2015 projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim" Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie".

 

Celem Programu był wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten był realizowany m.in. poprzez aktywizację zawodową, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Głównym celem projektu było m.in. zwiększenie integracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapobieganie marginalizacji poprzez wspieranie ich zdolności do zatrudnienia.

 

W ramach projektu zrealizowaliśmy działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej - jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej poprzez poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne, szkolenia zawodowe i staże oraz turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu przyjętego do realizacji wyniosła:

  • w 2008 r. - 135 885,00 zł

  • w 2009 r. - 200 000,00 zł

  • w 2010 r. - 350 000,00 zł

  • w 2011 r. - 485 134,63 zł

  • w 2012 r. - 428 750,00 zł

  • w 2013 r. - 474 921,12 zł

  • w 2014 r. - 501 564,37 zł

  • w 2015 r. - 317 154,57 zł.

W okresie realizacji projektu objęliśmy wsparciem łącznie 350 mieszkańców Powiatu Przemyskiego.