Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu przedstawia sprawozdanie finansowe za 2018 r. tj. - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian funduszu oraz Informację dodatkową.

 

Upublicznienie w/w sprawozdania wynika z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz.1911 z póżn. zm.)

    Pliki do pobrania:
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - Bilans
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - Informacja dodatkowa
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - Rachunek zysków i strat jednostki
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - Zestawienie zmian w funduszu jednostki