Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-02-09.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści.

– dokumenty nietekstowe (zdjęcia) mogą nie posiadać zdefiniowanego tekstu alternatywnego.

– pliki do pobrania pochodzą w większości z zasobów wewnętrznych i mogą nie być dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dodatkowo na stronie w prawej części dostępny jest pasek narzędzi dzięki któremu możemy: – zwiększyć/zmniejszyć tekst – przekształcić stronę na skale odcieni szarości – zwiększyć kontrast – zmienić w negatyw kontrast – rozjaśnić tło – podkreślić tekst – zwiększyć czytelność czcionki – reset wprowadzonych zmian.

Strona internetowa wyposażona jest w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących.

ZMIANA ROZMIARU STRONY
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
OPERA [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok [-] aby pomniejszyć widok.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Smolińska, pcpr@powiat.przemysl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 675 00 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu znajduje się na 1 piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu.
Przed budynkiem znajdują się wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy bez siedziska, która znajduje się w budynku.
Na I piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych wyposażona w poręcze wspomagające.
W budynku znajdują się wyróżnienia stopni, różnice poziomów, początek i koniec schodów.

Skip to content