Przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, w sytuacji gdy zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu rehabilitacyjnego oraz przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej jeżeli przeciętny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

Jeden raz w roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych na sfinansowanie części kosztów nie objętych dofinansowaniem ze środków Funduszy mogą się ubiegać o dofinasowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać o częściową lub całkowitą refundację ze środków Funduszu przy udziale limitu środków Narodowego Funduszu Zdrowia kosztów zaopatrzenia w przedmioty ortopedycznie i środki pomocnicze spełniając kryterium dochodowe jak przy zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny.

Rozpatrywanie złożonych wniosków następuje w oparciu o obowiązujące stan prawny, możliwości finansowe Powiatu Przemyskiego ustalone przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na dany rok i określone w Uchwale o podziale środków PFRON na poszczególne zadania dokonanym przez Radę Powiatu Przemyskiego oraz w oparciu o zasady przyznawania dofinansowania określone przez Zarząd Powiatu Przemyskiego.

Skip to content