Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

AKTUALNOŚCI

 • O G Ł O S Z E N I E

  OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, do zadań którego należy m.in. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym, przygotowywanie planu pomocy dziecku, pomoc rodzinom zastępczym w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu, udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej.

   

  Osoba zainteresowana podjęciem zatrudnienia winna legitymować się:

   

  • wykształceniem wyższym na kierunku: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie

  • lub innym uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki i co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi i rodziną.

   

   

  Ponadto kandydat powinien spełnić dodatkowe warunki:

   

  • nie jest i był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona lub ograniczona,

  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeżeli wynika on z tytułu egzekucyjnego,

  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

   

  Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

   

  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Plac Dominikański 3 – pok. nr 32 I piętro, tel. 0-16 675 00 11.

   
 • I N F O R M A C J A

  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu realizując obowiązek wynikający z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 z późn. z.) przedstawia Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego wg stanu na dzień 01.01.2021 r.

   

   
 • I N F O R M A C J A

   
 • O G Ł O S Z E N I E

   

   

  Ogłoszenie o realizacji przez Powiat Przemyski programu
  „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

   

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu informuje osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub grupą inwalidzką, zamieszkałe na terenie Powiatu Przemyskiego o realizacji w roku 2021 Programu pilotażowego „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   

  Niniejszą informację sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:

   

  - Uchwałę nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego pilotażowego programu "Aktywny samorząd",

   

  - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roku.

   

  - Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd",

   

  Realizatorem pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roku dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

   

  czytaj więcej »
   
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego"

   
 • ZAPYTANIE OFERTOWE

   

   

  czytaj więcej »
   
 • I N F O R M A C J A

   
 • O G Ł O S Z E N I E

  Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie z dniem 01.09.2020 r. dokonał zmian godzin udzielania telefonicznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

   

  Obecnie udzielana będzie pomoc od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.30 oraz w piątek w godz. 8.00-18.00 pod numerami telefonu:

   

  17 850 79 31 oraz 17 747 06 06 w godz. 8.00-15.30

   

  17 850 79 31 w godz. 15.30-18.00

   
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 31.08.2020 r.

   
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Dostawa wyposażenia mebli do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej"

   
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Dostawa wyposażenia sprzętu AGD i ozonatora do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej

   
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych

   
 • Dotyczy zapytania ofertowego znak S-IX.261.12.2020 z dnia 20.08.2020 r. na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

   
 • ZAPYTANIE OFERTOWE

   

   

  czytaj więcej »
   
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 20.08.2020 r.

   
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.08.2020 r.

   
 • ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2020

   

   

  czytaj więcej »
   
 • O G Ł O S Z E N I E

  Uprzejmie informujemy mieszkańców Gmin z terenu Powiatu Przemyskiego dotkniętych tegoroczną powodzią o przystąpieniu przez Powiat Przemyski do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł I i Moduł II.

   

  czytaj więcej »
   
 • O G Ł O S Z E N I E

  Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie umożliwia skorzystanie od dnia 01 lipca 2020 r. ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w dniach:

   

  poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.30 pod numerami telefonu: 17 850 79 31 oraz 17 747 06 06

   

  oraz w środę i piątek w godz. 15.30-18.00 pod numerem telefonu: 17 850 79 31

   
 • O G Ł O S Z E N I E

  Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej "Twój Parasol", która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

   

  Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

   

  Zachęcamy do skorzystania - www.twojparasol.com

   
 • O G Ł O S Z E N I E

  Uprzejmie informujemy osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Przemyskiego o uruchomieniu przez Zarząd PFRON programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

   

  czytaj więcej »
   
 • O G Ł O S Z E N I E

  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 informujemy mieszkańców Powiatu Przemyskiego
  o udzielaniu specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego w formie telefonicznej pod następującymi numerami:

   

  • dyżur psychologa w każdy poniedziałek w godz. od 16.00 do 18.00 tel. 537-549-823

  • dyżur prawnika w każdy czwartek w godz. od 15.30 do 17.30 tel. 507-157-476

   
 • O G Ł O S Z E N I E

  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 informujemy mieszkańców Powiatu Przemyskiego o możliwości skorzystania z bezpłatnej telefonicznej porady psychologicznej dostępnej pod numerami:

   

  606280296    537549823    513142878    692760846

   

  oraz z kontaktu telefonicznego z tut. Centrum w godz. od 730 do 1900 – nr 794668993

   

  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów związanych ze zdrowiem prosimy o pilne kontaktowanie się z:

   

  Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Przemyślu tel. 16 6707691, a w nagłych przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu w dniach wolnych od pracy i w dni robocze po godz. 1505 tel. 604116280

   

  Wojewódzkim Szpitalem w Przemyślu Oddział Obserwacyjno Zakaźny tel. 16 6702222 lub 112 - telefon alarmowy.

   
 • O G Ł O S Z E N I E

  W związku z zaistniałą sytuacją wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, uprasza się wszystkie osoby zainteresowane załatwianiem spraw urzędowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu o kontakt z tut. Centrum:

   

  drogą mailową: pcpr@powiat.przemysl.pl

   

  drogą telefoniczną - 16 678 50 54:

  - wew. 132 Sekretariat
  - wew. 131 Księgowość
  - wew. 130 dofinansowanie ze środków PFRON
  - wew. 128 piecza zastępcza, pracownik socjalny
  - wew. 127 Pedagog
  - wew. 119 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

   

  za pomocą programu SOW dla wniosków składanych w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł I i Moduł II.

   

  Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

   
 • Uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności PCPR oraz obchodów Dnia Pracownika Socjalnego

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu w 2019 roku obchodziło jubileusz 20 lecia swojej działalności. Z tej okazji oraz z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 21 listopada 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło sie uroczyste spotkanie władz Powiatu Przemyskiego z pracownikami tut. Centrum.W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele Powiatu w osobach: Pan Jan Pączek - Starosta Przemyski, Pan Marek Kudła - Wicestarosta, Pan Władysław Maciupa - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Pani Agnieszka Paryga - Skarbnik Powiatu. Wśród zaproszonych gości byli również Pan Ryszard Gołębiowski- Radny Powiatu, Pan Jan Semków - Radny Powiatu oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu Pan Andrzej Berestecki i Wiceprezes Pani Barbara Godzień.

   

  Spotkanie poprowadziła Pani Jolanta Jabłońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, która przybliżyła zebranym historię i najważniejsze wydarzenia z działalności Jednostki. Zwróciła uwagę m.in. na specyfikę pracy służb pomocy społecznej, dużej odpowiedzialności spoczywajacej na pracownikach w związku z realizacją zadań oraz wykazanie się umiejętnościami niesienia pomocy osobom jej potrzebujacym . Głos zabrał również Pan Jan Pączek - Starosta Przemyski, który podziękował wszystkim pracownikom za ogromny wkład pracy w realizację zadań, za udzielanie wsparcia i pomocy drugiemu człowiekowi, za duże zaangażowanie w wykonywaniu tak odpowiedzialnej pracy. Podkreślił również, że pomoc społeczna jest tą dziedziną, która znacząco wspomaga prawidłowe funkcjonowanie społeczności lokalnej. Zwrócił uwagę na szczególne predyspozycje pracowników pomocy społecznej, które są nieodzowne przy realizacji tak odpowiedzialnych zadań. W słowach podziękowania Pan Satrosta wyraził zadowolenie ze sposobu realizacji przez Jednostkę dużego zakresu zadań. Pan Władysław Maciupa - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w swojej wypowiedzi podkreślił , że praca, którą wykonują pracownicy jest trudna i angażująca, ale też dająca dużą satysfakcję. Podziękował wszystkim pracownikom za codzienny trud wykonywany na rzecz potrzebujących, za niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Oddział w Przemyślu Pan Andrzej Berestecki podziękował za dobrą,długoletnią współpracę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych z samorządem Powiatu oraz Jednostką. Takie, podwójne święto było znakomitą okazją, żeby podziękować pracownikom PCPR za ciężką i odpowiedzialną pracę. Z okazji święta i jubileuszu przygotowano również okazały tort, którym poczęstowano wszystkich obecnych na uroczystości.

   

  Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i aktorskie. Za udział w naszym święcie oraz przygotowanie wspaniałego występu dziękują: Dyrektor PCPR z pracownikami, kierownictwu, terapeutom oraz uczestnikom Warsztatu.

   

   
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie do Programu "Opieka Wytchnieniowa"

   

   
 • „Koperta życia” Pomoże żyć bezpiecznie !

  Decyzją Zarządu Powiatu Przemyskiego podjęto inicjatywę przystąpienia do ogólnopolskiej akcji "Koperta życia" dedykowanej szczególnie seniorom, osobom mieszkającym samotnie, przewlekle chorym.

   
 • Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów

  Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów.

   
 • Spotkanie Andrzejkowe dla dzieci z rodzin zastępczych.

  W dniu 23.11.2018r. odbyła się już trzecia edycja corocznego spotkania andrzejkowego dla dzieci z rodzin zastępczych, zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

   
 • Szkolenie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Przemyskiego

  W dniu 6 listopada 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Przemyskiego.

   
 • Dzień rodzicielstwa zastępczego

  W dniu 1 czerwca 2018r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka odbył się po raz kolejny Piknik Rodzinny dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego. Impreza została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu tym razem na terenie Fortu „Werner” w Żurawicy.

   
 • Pomoc dla osób bezdomnych

  Wykaz placówek oferujących pomoc dla osób bezdomnych.

   
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2018

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu przedstawia sprawozdanie finansowe za 2018 r. tj. - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian funduszu oraz Informację dodatkową.

   

  Upublicznienie w/w sprawozdania wynika z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz.1911 z póżn. zm.)

   
 • Informacja o udzielanej pomocy

  Uprzejmie informujemy wszystkie osoby opuszczające jednostki penitencjarne funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego o możliwości skorzystania z pomocy instytucji oraz organizacji pozarządowych.

   
 • Spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego.

  W dniu 18 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Przemyskiego. Opłatek zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Nasze Dzieci” zrzeszające rodziny zastępcze z terenu Powiatu Przemyskiego przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

  W imprezie uczestniczyli znamienici goście: P. Marek Rząsa Poseł na Sejm RP, P. Jan Pączek Starosta Przemyski, P. Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, P. Tomasz Wardęga Dyrektor Biura Poselskiego P. Piotra Tomańskiego Posła na Sejm RP, P. Jolanta Jabłońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Ks. Artur Joniec Dyrektor „Caritas”. Uroczystość uświetniło przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci z grupy teatralnej „Supełek” działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krasiczynie prowadzonej przez P. Bogumiłę Zwolińską oraz występ młodzieży z Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej „Oratorium” w Przemyślu. Uczestniczące w imprezie dzieci i młodzież – wychowankowie rodzin zastępczych, zostały obdarowane przez Św. Mikołaja prezentami.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania imprezy.

   

   
 • ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM!!!

   
 • Piknik Rodzinny - Kuńkowce 2013

  W dniu 25 maja 2013 r. odbył się z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Piknik Rodzinny dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego. Impreza została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej i odbyła się na terenie Wioski Fantasy w Kuńkowcach.

   
 • K O M U N I K A T

  Uprzejmie informujemy, że Fundacja TZMO SA Razem Zmieniamy Świat zainicjowała projekt „Damy radę”. Jego głównym celem jest pomoc osobom, które stanęły w obliczu konieczności zapewnienia opieki swoim bliskim z powodu ich zaawansowanego wieku, przewlekłej choroby lub innych poważnych schorzeń. W ramach projektu powstał m.in. bezpłatny poradnik „Damy Radę”, który gromadzi najważniejsze informacje i wskazówki przydatne w opiece nad przewlekle chorym w domu. Uzupełnieniem wskazówek zawartych w Poradniku jest strona internetowa www.damy-rade.info. Istnieje również możliwość organizacji bezpłatnych warsztatów dla osób, które chciałyby pogłębić swoja wiedzę.

  Poradnik można pobrać lub zamówić na stronie www.damy-rade.info.

   
 • Spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego

  Spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych
  z terenu Powiatu Przemyskiego

   

  W dniu 26 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Przemyskiego. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu przy współudziale licznych sponsorów oraz rodzin zastępczych. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Przemyski P. Jan Pączek, Wicestarosta Przemyski P. Marek Kudła oraz Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego P. Ryszard Adamski....

   
 • OGŁOSZENIE

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego.