Misja

„Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”

INFORMACJA! Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych będących mieszkańcami Powiatu Przemyskiego. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt pod numerami telefonów 16 675 00 11 lub 16 678 50 54 wew. 107 •
Pomoc dla Ukrainy!

Obchody Dnia Dziecka w Powiecie Przemyskim

W dniu 2 czerwca 2024 r. na terenie Zamku w Krasiczynie został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W imprezie uczestniczyły dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Przemyskiego. Pomimo zmiennej pogody frekwencja dopisała. Część oficjalna rozpoczynająca zabawę odbyła się na terenie Zamku w Komnacie Czeladnej, którą zainaugurowała Pani Bożena Ryczan Starosta Przemyski. Pani Starosta podkreśliła, że w dotychczasowej pracy zawodowej miała stały kontakt z dziećmi, który bardzo sobie ceni. Pożyczyła dzieciom przyjemnej zabawy, dużo radości a rodzicom zastępczy dużo zdrowia, cierpliwości w sprawowaniu opieki nad wychowankami oraz satysfakcji ze spełnianej misji. Do złożonych przez Panią Starostę życzeń przyłączyła się również Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu Pani Jolanta Jabłońska podkreślając ogromną rolę pieczy zastępczej w procesie wychowawczym dzieci wymagających opieki.

Zabawę z dziećmi poprowadził animator z Firmy Bazyl Art. organizując wiele gier i konkursów z nagrodami. Zaprezentowano pokaz baniek mydlanych, balonów oraz malowanych twarzy. Spotkanie dzieci i rodzin zastępczych przebiegło w miłej atmosferze.

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że została uruchomiona OGÓLNOPOLSKA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM,  finansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 W ramach usług oferuje wsparcie przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych.

Osoby będące:

• pokrzywdzone:

  • – przemocą domową,
  • – przemocą fizyczną i psychiczną,
  • – wypadkiem drogowym,
  • – przestępstwem seksualnym,
  • – kradzieżą/oszustwem,
  • – pozbawieniem alimentów,
  • – innym przestępstwem,
 • • świadkiem przestępstwa
 • • dzieckiem potrzebującym wsparcia
 • • w kryzysie, mające myśli samobójcze

proszone są o skorzystanie z infolinii o numerze: + 48 222 309 900

Informacja

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie za naszym pośrednictwem zaprasza rodziny zastępcze m.in. z terenu Powiatu Przemyskiego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia br. w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia Dom w Krośnie od godz. 13.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Podczas spotkania omówione będą praktyczne strategie i wsparcie, mające na celu podtrzymanie zaangażowania i zdrowia psychicznego osób będących w roli opiekuna zastępczego.

Informacje i zgłoszenia prosimy kierować: tel. 533 211 555, formularz rejestrowy: bit.ly/3jgwEzV

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od września 2023 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił możliwość wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

Wypożyczalnia technologii wspomagających o zasięgu ogólnopolskim powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im dużą dostępność do sprzętu i wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym będą mogły zwiększyć swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami.

Wypożyczyć sprzęt może każdy kto:

– ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

– w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jeśli jednak:

Stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie można korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych został on utracony (np. kradzież, zniszczenie) należy zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, złożenie wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej będzie możliwe.

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), który dostępny jest pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Lista dostępnego sprzętu do wypożyczenia zamieszczona jest na stronie PFRON pod linkiem:

https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/lista-dostepnego-sprzetu/

Po zawarciu umowy i wpłaceniu 2% kaucji zwrotnej wybrana technologia dostarczana jest bezpośrednio do Beneficjenta, u którego każdorazowo odbędzie się krótki instruktaż, dostosowanie, zamontowanie, czy skonfigurowanie wybranej technologii.

Na każdym etapie beneficjenci mogą liczyć na pomoc pracowników Centrum informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnościami, które działa przy Podkarpackim Oddziale PFRON w Rzeszowie , ul. Tadeusza Rejtana 10.

Dostępna jest również pomoc za pośrednictwem infolinii obsługiwanej przez RARS.

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

Skip to content