Misja

„Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”

INFORMACJA! Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych będących mieszkańcami Powiatu Przemyskiego. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt pod numerami telefonów 16 675 00 11 lub 16 678 50 54 wew. 107 •
Pomoc dla Ukrainy!

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy o skierowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych propozycji przedstawienia potrzeb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w zakresie rodzajów technologii wspomagających potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy osoby zainteresowane do wypełnienia krótkiej ankiety badawczej on-line.

Wypełnioną ankietę wysyła się komputerowo w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r.

Link do ankiety: https://bit.ly/30hinhj

Zapraszamy do uczestniczenia w badaniu ankietowym.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie uruchomił Centrum Informacyjno–Doradcze dla osób z niepełnosprawnością.

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat:

  • programów  realizowanych przez PFRON,
  • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  • możliwości  uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego,
  • ulg i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów,
  • instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością.

Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc w kontakcie z właściwą instytucją poprzez np.:

  • wsparcie w wypełnianiu odpowiednich dokumentów,
  • pomoc w umówieniu wizyty we właściwej jednostce czy instytucji,
  • weryfikację sposobu załatwienia sprawy na rzecz danej osoby.

Pracownicy Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  pod nr tel.  17 2839307.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie internetowej PFRON pod adresem http://cidon.pfron.org.pl.

Informacja dla mieszkańców dotkniętych tegoroczną powodzią

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gmin z terenu Powiatu Przemyskiego dotkniętych tegoroczną powodzią o przystąpieniu przez Powiat Przemyski do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł I i Moduł II.

Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek żywiołu, którym udzielona została pomoc w postaci wypłaty zasiłku celowego, w związku z poniesionym stratami w gospodarstwach domowych  tj. w budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażenia gospodarstw domowych. Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc w ramach niniejszego programu są osoby niepełnosprawne będące właścicielami budynku, wynajmujący – nawet w przypadku braku meldunku na pobyt stały. Podstawę udzielenia pomocy osobom poszkodowanym jest wydana decyzja o przyznaniu zasiłku celowego potwierdzająca wystąpienie zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiło pod adresem zamieszkania / stałego przebywania osoby niepełnosprawnej.

Pomoc udzielania jest w oparciu o złożony przez poszkodowaną osobę niepełnosprawną wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu  (druki do pobrania) w terminie do dnia 2 grudnia 2020 r.

W ramach programu można uzyskać:

  • Jednorazowe świadczenie w wysokości 2 tys. złotych  – Moduł I programu. Jest to pomoc doraźna nie podlegająca rozliczeniu. Wysokość wnioskowanej pomocy wnioskodawca określa łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkałych wraz z wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego.
  • Rekompensata w wysokości 100% kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonego lub utraconego sprzętu – Moduł II programu. Dotyczy sprzętu, urządzeń rehabilitacyjnych, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych  zakupionych uprzednio  ze środków PFRON w ramach m.in. likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych. Nie dotyczy barier architektonicznych. Koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu.  W przypadku braku możliwości naprawy lub zakupu takiego samego sprzętu Fundusz pokrywa koszt zakupu sprzętu o takich samych lub zbliżonych parametrach.

Zapraszamy do składania wniosków w ramach w/w programu.


Pliki do pobrania:

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”

Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Zachęcamy do skorzystania – www.twojparasol.com

Skip to content