Misja

„Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”

INFORMACJA! Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych będących mieszkańcami Powiatu Przemyskiego. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt pod numerami telefonów 16 675 00 11 lub 16 678 50 54 wew. 107 •
Pomoc dla Ukrainy!

Informacja

dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi

dot. uprawnień w zakresie świadczeń zdrowotnych nadanych ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  (Dz.U. z 2023 r. poz. 1923)

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej i finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista wystawia zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, pozwalające na korzystanie wyłącznie z uprawnień w zakresie świadczeń zdrowotnych.

Zaświadczenie uprawnia dzieci do 18 roku życia do korzystania z wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych a o ilości zapotrzebowania decyduje lekarz wystawiający zlecenie. Ponadto pacjent posiadający w/w zaświadczenie może korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Uprawnienie to dotyczy wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz opieki szpitalnej. W całym procesie leczenia obowiązuje pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych co oznacza, że powinny być udzielane w dniu zgłoszenia a jeżeli jest to niemożliwe, to powinno być zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej przez świadczeniodawcę listy osób oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i korzystanie w trakcie sprawowania opieki nad dziećmi legitymującymi się w/w zaświadczeniem  z powyższych uprawnień.

Obchody Dnia Dziecka w Powiecie Przemyskim

W dniu 2 czerwca 2024 r. na terenie Zamku w Krasiczynie został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W imprezie uczestniczyły dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Przemyskiego. Pomimo zmiennej pogody frekwencja dopisała. Część oficjalna rozpoczynająca zabawę odbyła się na terenie Zamku w Komnacie Czeladnej, którą zainaugurowała Pani Bożena Ryczan Starosta Przemyski. Pani Starosta podkreśliła, że w dotychczasowej pracy zawodowej miała stały kontakt z dziećmi, który bardzo sobie ceni. Pożyczyła dzieciom przyjemnej zabawy, dużo radości a rodzicom zastępczy dużo zdrowia, cierpliwości w sprawowaniu opieki nad wychowankami oraz satysfakcji ze spełnianej misji. Do złożonych przez Panią Starostę życzeń przyłączyła się również Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu Pani Jolanta Jabłońska podkreślając ogromną rolę pieczy zastępczej w procesie wychowawczym dzieci wymagających opieki.

Zabawę z dziećmi poprowadził animator z Firmy Bazyl Art. organizując wiele gier i konkursów z nagrodami. Zaprezentowano pokaz baniek mydlanych, balonów oraz malowanych twarzy. Spotkanie dzieci i rodzin zastępczych przebiegło w miłej atmosferze.

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że została uruchomiona OGÓLNOPOLSKA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM,  finansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 W ramach usług oferuje wsparcie przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych.

Osoby będące:

• pokrzywdzone:

  • – przemocą domową,
  • – przemocą fizyczną i psychiczną,
  • – wypadkiem drogowym,
  • – przestępstwem seksualnym,
  • – kradzieżą/oszustwem,
  • – pozbawieniem alimentów,
  • – innym przestępstwem,
 • • świadkiem przestępstwa
 • • dzieckiem potrzebującym wsparcia
 • • w kryzysie, mające myśli samobójcze

proszone są o skorzystanie z infolinii o numerze: + 48 222 309 900

Informacja

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie za naszym pośrednictwem zaprasza rodziny zastępcze m.in. z terenu Powiatu Przemyskiego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia br. w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia Dom w Krośnie od godz. 13.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Podczas spotkania omówione będą praktyczne strategie i wsparcie, mające na celu podtrzymanie zaangażowania i zdrowia psychicznego osób będących w roli opiekuna zastępczego.

Informacje i zgłoszenia prosimy kierować: tel. 533 211 555, formularz rejestrowy: bit.ly/3jgwEzV

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od września 2023 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił możliwość wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

Wypożyczalnia technologii wspomagających o zasięgu ogólnopolskim powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im dużą dostępność do sprzętu i wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym będą mogły zwiększyć swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami.

Wypożyczyć sprzęt może każdy kto:

– ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

– w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jeśli jednak:

Stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie można korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych został on utracony (np. kradzież, zniszczenie) należy zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, złożenie wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej będzie możliwe.

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), który dostępny jest pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Lista dostępnego sprzętu do wypożyczenia zamieszczona jest na stronie PFRON pod linkiem:

https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/lista-dostepnego-sprzetu/

Po zawarciu umowy i wpłaceniu 2% kaucji zwrotnej wybrana technologia dostarczana jest bezpośrednio do Beneficjenta, u którego każdorazowo odbędzie się krótki instruktaż, dostosowanie, zamontowanie, czy skonfigurowanie wybranej technologii.

Na każdym etapie beneficjenci mogą liczyć na pomoc pracowników Centrum informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnościami, które działa przy Podkarpackim Oddziale PFRON w Rzeszowie , ul. Tadeusza Rejtana 10.

Dostępna jest również pomoc za pośrednictwem infolinii obsługiwanej przez RARS.

Skip to content