Misja

„Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”

INFORMACJA! Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych będących mieszkańcami Powiatu Przemyskiego. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt pod numerami telefonów 16 675 00 11 lub 16 678 50 54 wew. 107 •
Pomoc dla Ukrainy!

PROGRAMY: „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne mieszkanie” oraz „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Mieszkanie dla absolwenta”.

Uprzejmie informujemy osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Powiatu Przemyskiego o przystąpieniu Powiatu do realizacji nowych programów finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne mieszkanie” oraz „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Mieszkanie dla absolwenta”.

Celem programów jest uzyskanie przez osoby niepełnosprawne niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej poprzez:

– w przypadku programu „Mieszkanie dla absolwenta” zapewnienie absolwentom samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności,

– w przypadku programu „Dostępne mieszkanie” zapewnienie mieszkania wolnego do barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

 

Adresaci programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność – Mieszkanie dla absolwenta”:

– osoby niepełnosprawne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, legitymujące się znacznym stopniem niepełnosprawności a także umiarkowanym w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, posiadające status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej uzyskany w okresie 36 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku.

Przedmiotem dofinansowania są koszty wynajmu lokalu mieszkalnego ponoszone przez osobę niepełnosprawną, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości realizacji aktywności zawodowej w okresie maksymalnie do 36 miesięcy o charakterze degresywnym (malejącym), z ograniczeniem kwoty dofinansowania do wysokości dopuszczalnej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Adresaci programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność – Dostępne mieszkanie”:

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, posiadające tytuł prawny do lokalu, w którym bariery architektoniczne uniemożliwiają samodzielne wyjście na zewnątrz, na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w momencie składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia.

Przedmiotem dofinansowania jest różnica pomiędzy ceną mieszkania nabywanego pozbawionego barier architektonicznych a sprzedawanego, z ograniczeniem kwoty dofinansowania do wysokości dopuszczalnej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW).

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, natomiast zawieranie umów odbywa się do dnia:

– 31 grudnia 2023 r.  w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Mieszkanie dla absolwenta”,

– 31 grudnia 2024 r. w przypadku programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne mieszkanie” jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

 

Realizatorem obu programów jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

Treść programu została opublikowana na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu > Programy i zadania PFRON > Programy realizowane obecnie.

POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

Przedstawiamy informacje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące realizowanego obecnie programu dedykowanego osobom niepełnosprawnym finansowanego ze środków PFRON pn. Powrót do zdrowia – powrót do pracy. Rehabilitacja kompleksowa. Zachęcamy do skorzystania z przedstawionej propozycji.

OGŁOSZENIE

Informujemy o zaproszeniu PFRON skierowanym do osób niepełnoprawnych i ich opiekunów do badania ankietowego, celem którego jest poznanie aktywności społecznej i obywatelskiej osób niepełnosprawnych i ich potrzeb w tym zakresie.

Wypełnioną ankietę proszę przesłać komputerowo w terminie do dnia 06 września 2022 r.

Link do ankiety: https://forms.office.com/r/L67G2bn1F9

Zapraszamy do uczestniczenia w badaniu ankietowym.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy o skierowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych propozycji przedstawienia potrzeb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w zakresie rodzajów technologii wspomagających potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy osoby zainteresowane do wypełnienia krótkiej ankiety badawczej on-line.

Wypełnioną ankietę wysyła się komputerowo w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r.

Link do ankiety: https://bit.ly/30hinhj

Zapraszamy do uczestniczenia w badaniu ankietowym.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie uruchomił Centrum Informacyjno–Doradcze dla osób z niepełnosprawnością.

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat:

  • programów  realizowanych przez PFRON,
  • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  • możliwości  uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego,
  • ulg i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów,
  • instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością.

Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc w kontakcie z właściwą instytucją poprzez np.:

  • wsparcie w wypełnianiu odpowiednich dokumentów,
  • pomoc w umówieniu wizyty we właściwej jednostce czy instytucji,
  • weryfikację sposobu załatwienia sprawy na rzecz danej osoby.

Pracownicy Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  pod nr tel.  17 2839307.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie internetowej PFRON pod adresem http://cidon.pfron.org.pl.

Skip to content