Misja

„Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”

INFORMACJA! Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych będących mieszkańcami Powiatu Przemyskiego. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt pod numerami telefonów 16 675 00 11 lub 16 678 50 54 wew. 107 •
Pomoc dla Ukrainy!

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie uruchomił Centrum Informacyjno–Doradcze dla osób z niepełnosprawnością.

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat:

  • programów  realizowanych przez PFRON,
  • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  • możliwości  uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego,
  • ulg i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów,
  • instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością.

Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc w kontakcie z właściwą instytucją poprzez np.:

  • wsparcie w wypełnianiu odpowiednich dokumentów,
  • pomoc w umówieniu wizyty we właściwej jednostce czy instytucji,
  • weryfikację sposobu załatwienia sprawy na rzecz danej osoby.

Pracownicy Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  pod nr tel.  17 2839307.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie internetowej PFRON pod adresem http://cidon.pfron.org.pl.

Informacja dla mieszkańców dotkniętych tegoroczną powodzią

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gmin z terenu Powiatu Przemyskiego dotkniętych tegoroczną powodzią o przystąpieniu przez Powiat Przemyski do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł I i Moduł II.

Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek żywiołu, którym udzielona została pomoc w postaci wypłaty zasiłku celowego, w związku z poniesionym stratami w gospodarstwach domowych  tj. w budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażenia gospodarstw domowych. Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc w ramach niniejszego programu są osoby niepełnosprawne będące właścicielami budynku, wynajmujący – nawet w przypadku braku meldunku na pobyt stały. Podstawę udzielenia pomocy osobom poszkodowanym jest wydana decyzja o przyznaniu zasiłku celowego potwierdzająca wystąpienie zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiło pod adresem zamieszkania / stałego przebywania osoby niepełnosprawnej.

Pomoc udzielania jest w oparciu o złożony przez poszkodowaną osobę niepełnosprawną wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu  (druki do pobrania) w terminie do dnia 2 grudnia 2020 r.

W ramach programu można uzyskać:

  • Jednorazowe świadczenie w wysokości 2 tys. złotych  – Moduł I programu. Jest to pomoc doraźna nie podlegająca rozliczeniu. Wysokość wnioskowanej pomocy wnioskodawca określa łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkałych wraz z wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego.
  • Rekompensata w wysokości 100% kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonego lub utraconego sprzętu – Moduł II programu. Dotyczy sprzętu, urządzeń rehabilitacyjnych, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych  zakupionych uprzednio  ze środków PFRON w ramach m.in. likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych. Nie dotyczy barier architektonicznych. Koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu.  W przypadku braku możliwości naprawy lub zakupu takiego samego sprzętu Fundusz pokrywa koszt zakupu sprzętu o takich samych lub zbliżonych parametrach.

Zapraszamy do składania wniosków w ramach w/w programu.


Pliki do pobrania:

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”

Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Zachęcamy do skorzystania – www.twojparasol.com

Uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności PCPR oraz obchodów Dnia Pracownika Socjalnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu w 2019 roku obchodziło jubileusz 20 lecia swojej działalności. Z tej okazji oraz z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 21 listopada 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło sie uroczyste spotkanie władz Powiatu Przemyskiego z pracownikami tut. Centrum.W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele Powiatu w osobach: Pan Jan Pączek – Starosta Przemyski, Pan Marek Kudła – Wicestarosta, Pan Władysław Maciupa – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Pani Agnieszka Paryga – Skarbnik Powiatu. Wśród zaproszonych gości byli również Pan Ryszard Gołębiowski- Radny Powiatu, Pan Jan Semków – Radny Powiatu oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu Pan Andrzej Berestecki i Wiceprezes Pani Barbara Godzień.

Spotkanie poprowadziła Pani Jolanta Jabłońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, która przybliżyła zebranym historię i najważniejsze wydarzenia z działalności Jednostki. Zwróciła uwagę m.in. na specyfikę pracy służb pomocy społecznej, dużej odpowiedzialności spoczywajacej na pracownikach w związku z realizacją zadań oraz wykazanie się umiejętnościami niesienia pomocy osobom jej potrzebujacym . Głos zabrał również Pan Jan Pączek – Starosta Przemyski, który podziękował wszystkim pracownikom za ogromny wkład pracy w realizację zadań, za udzielanie wsparcia i pomocy drugiemu człowiekowi, za duże zaangażowanie w wykonywaniu tak odpowiedzialnej pracy. Podkreślił również, że pomoc społeczna jest tą dziedziną, która znacząco wspomaga prawidłowe funkcjonowanie społeczności lokalnej. Zwrócił uwagę na szczególne predyspozycje pracowników pomocy społecznej, które są nieodzowne przy realizacji tak odpowiedzialnych zadań. W słowach podziękowania Pan Satrosta wyraził zadowolenie ze sposobu realizacji przez Jednostkę dużego zakresu zadań. Pan Władysław Maciupa – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w swojej wypowiedzi podkreślił , że praca, którą wykonują pracownicy jest trudna i angażująca, ale też dająca dużą satysfakcję. Podziękował wszystkim pracownikom za codzienny trud wykonywany na rzecz potrzebujących, za niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Oddział w Przemyślu Pan Andrzej Berestecki podziękował za dobrą,długoletnią współpracę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych z samorządem Powiatu oraz Jednostką. Takie, podwójne święto było znakomitą okazją, żeby podziękować pracownikom PCPR za ciężką i odpowiedzialną pracę. Z okazji święta i jubileuszu przygotowano również okazały tort, którym poczęstowano wszystkich obecnych na uroczystości.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i aktorskie. Za udział w naszym święcie oraz przygotowanie wspaniałego występu dziękują: Dyrektor PCPR z pracownikami, kierownictwu, terapeutom oraz uczestnikom Warsztatu.

Skip to content