Turnusy rehabilitacyjne

Celem poprawienia psychofizycznej sprawności oraz rozwijania umiejętności społecznych osoby niepełnosprawne uczestniczą w turnusach rehabilitacyjnych będących zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Turnusy rehabilitacyjne, których czas trwania wynosi co najmniej 14 dni, mogą być organizowane dla różnych grup osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie, na wniosek lekarza pod opieką którego się znajduje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Osoba niepełnosprawna może uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym wraz z opiekunem tylko i wyłącznie, gdy we wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny widnieje taka konieczność. Opiekun osoby niepełnosprawnej nie może w danym roku kalendarzowym korzystać z dofinansowania jako uczestnik, nie może pełnić funkcji członka kadry na turnusie, a co najważniejsze nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby.

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dofinasowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym sam dokonuje wyboru ośrodka i organizatora turnusu. Podstawą wyboru ośrodka i organizatora są dysfunkcje lub schorzenia, które stanowią podstawę wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie są składane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Skip to content