Instytucjonalna piecza zastępcza

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej na mocy postanowienia Sądu może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu:

  • rodzinnego
  • interwencyjnego
  • socjalizacyjnego
  • specjalistyczno-terapeutycznego

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby w szczególności: bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne, religijne a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Na terenie Powiatu Przemyskiego funkcjonują dwie całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, łączące zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej tj.:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nienadowej
Adres : Nienadowa Nr 555C/1, 37-750 Dubiecko
Tel. 16 651 11 83

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej
Adres : Nienadowa Nr 555C/2, 37-750 Dubiecko
Tel. 16 651 11 83

Placówki prowadzone są przez Powiat Przemyski. Każda z Placówek posiada po 14 miejsc statutowych i przeznaczonych dla dziewcząt i chłopców w wieku od 10 do 18 roku życia.

Skip to content