Ogłoszenia

Ogłoszenie o realizacji przez Powiat Przemyski programu
„Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu informuje osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub grupą inwalidzką, zamieszkałe na terenie Powiatu Przemyskiego o realizacji w roku 2022 Programu pilotażowego „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:

– Uchwałę nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,

– Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku.

– Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,

 

Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

Termin przyjmowania wniosków:

– w przypadku Modułu I – rozpoczęcie przyjmowania od dnia 01 marca 2022 r. zakończenie przyjmowania do dnia 31 sierpnia 2022 r.

– w przypadku Modułu II – rozpoczęcie przyjmowania

  • dla wniosków dot. roku szkolnego/akademickiego 2021/2022 od dnia 01 marca 2022r. do dnia 31 marca 2022 r.
  • dla  wniosków dot. roku szkolnego/akademickiego 2022/2023 od dnia 01 września 2022r. do dnia 10 października 2022 r.

W 2022 r. realizowane będą następujące moduły, obszary i zadania programu:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1  – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

– Zadanie 2 – pomoc w uzyskania prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

– Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego,

– Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

– Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

– Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

 – Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu  sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne  rozwiązania techniczne , tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadającym zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Dofinansowanie następuje  w oparciu o  złożony przez uprawnioną osobę niepełnosprawną wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Treść programu została opublikowana na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać za pośrednictwem bezpłatnego, internetowego programu PFRON System Obsługi Wsparcia – SOW z zachowaniem wyżej wymienionych terminów.

Skip to content