Rodzinna piecza zastępcza

Z dniem 01 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej regulująca działania ukierunkowane na wsparcie rodzin biologicznych prowadzone na terenie gminy oraz pieczę zastępczą realizowaną przez powiat. Głównym celem regulacji prawnych jest dobro dziecka i rodziny, które potrzebuje szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego jak również troska o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową.

Zadania z zakresu pieczy zastępczej realizuje Powiat. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza przygotowuje dziecko do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywanie i podtrzymywanie bliskich kontaktów z rodziną i rówieśnikami oraz zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci.

Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Dziecko w pieczy zastępczej przebywa do czasu osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej niż do 25 roku życia w przypadku pobierania dalszej nauki za zgodą rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa i zawodowa oraz rodzinny dom dziecka. Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim będąca wstępnymi bądź rodzeństwem dziecka, a rodzinę zastępczą zawodową lub niezawodową stanowią osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu,
 • pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • posiadają stosowne przeszkolenie przeprowadzone przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko przysługuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, którego wysokość uzależniona jest od formy rodziny zastępczej. Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka może być przyznane:

 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka – raz w roku,
 • świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
 • świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

W przypadku pytań i niejasności prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

Skip to content