Koszt utrzymania i odpłatność

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który w przypadku w/w o zasięgu powiatowym ustala Starosta Przemyski i ogłasza w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi, (po dokonaniu analizy dochodu na osobę w rodzinie z uwzględnieniem kryterium dochodowego)
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, w wysokości odpowiadającej różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.
Skip to content