Likwidacja barier funkcjonalnych

O dofinansowanie ze środków PFRON zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych czynności lub kontaktów z otoczeniem oraz jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, mogą ubiegać się:

  1. W przypadku likwidacji barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, na wykonanie proponowanych prac.
  2. W przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się – osoby niepełnosprawne, które ze względu na stan zdrowia posiadają ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające porozumiewanie się lub/i przekazywanie informacji.
  3. Na likwidację barier technicznych – osoby niepełnosprawne, posiadające trudności wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń.
  4. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby niepełnosprawne doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się wynikających z dysfunkcji narządu słuchu lub łącznej dysfunkcji narządu słuchu i wzroku.

Rozpatrywanie złożonych wniosków następuje w oparciu o obowiązujące stan prawny, możliwości finansowe Powiatu Przemyskiego ustalone przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na dany rok i określone w Uchwale o podziale środków PFRON na poszczególne zadania dokonanym przez Radę Powiatu Przemyskiego oraz w oparciu o zasady przyznawania dofinansowania określone przez Zarząd Powiatu Przemyskiego.

Skip to content