Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc  w rodzinie zaburza funkcjonowanie człowieka, naruszając jego podstawowe prawa, niszcząc poczucie godności, szacunku i zaufania. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania wymaga podejmowania interdyscyplinarnych oddziaływań nie tylko w stosunku do osób doświadczających przemocy w rodzinie, ale i do osób stosujących przemoc

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc jest przestępstwem, bezprawnym i zawinionym czynem człowieka, które podlega karze.

Skip to content