Misja

„Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”

INFORMACJA! Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych będących mieszkańcami Powiatu Przemyskiego. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt pod numerami telefonów 16 675 00 11 lub 16 678 50 54 wew. 107 •
Pomoc dla Ukrainy!

„Koperta życia” Pomoże żyć bezpiecznie!

Decyzją Zarządu Powiatu Przemyskiego podjęto inicjatywę przystąpienia do ogólnopolskiej akcji „Koperta życia” dedykowanej szczególnie seniorom, osobom mieszkającym samotnie, przewlekle chorym.

Dzięki wypełnionej karcie informacyjnej, która zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, uczuleniach umieszczonej w specjalnej plastikowej kopercie oznaczonej nadrukiem i przechowywanej w lodówce pracownicy pogotowia ratunkowego będą mogli skorzystać z informacji w niej zawartych w tym m.in. o stanie zdrowia co niejednokrotnie przyczyni się do podjęcia odpowiednich działań ratujących ludzkie życie.

„Koperta życia” stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu przez lekarzy i ratowników medycznych szybkiej i trafnej decyzji w oparciu o kluczowe dane o stanie zdrowia pacjenta. Pozwala w szybki sposób zapoznać się z niezbędnymi informacjami w okolicznościach, gdy o ludzkim życiu często decydują minuty.

Miejsce przechowywania „Koperty życia” nie jest przypadkowe i oznaczone jest specjalną naklejką, która również umieszczana jest na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych do mieszkania.

Dzięki przejrzystemu systemowi przechowywania dokumentacji medycznej udzielenie pomocy będzie szybsze, łatwiejsze a co z tym się wiąże wzrośnie szansa na podjęcie efektywnych działań ratujących życie i zdrowie chorego.

„Koperty życia” na terenie Powiatu Przemyskiego kolportuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu przy współpracy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej działających na terenie poszczególnych Gmin naszego Powiatu.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu przedstawia sprawozdanie finansowe za 2018 r. tj. – Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian funduszu oraz Informację dodatkową.

Upublicznienie w/w sprawozdania wynika z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz.1911 z póżn. zm.)


Pliki do pobrania:

Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów

Pomagamy seniorom – doprowadzamy do unieważnienie nieuczciwych umów.

Seniorzy coraz częściej stają się ofiarami nieuczciwych praktyk handlowych ze strony rozmaitych firm i naci aga czy. Schemat z reguły wygląda podobnie. Stary człowiek odbiera telefon, np. z banku, firmy handlowej, telekomunikacyjnej, energetycznej czy ubezpieczeniowej.

Bywa, że naciągacze odwiedzają seniora w domu. osoba, która prowadzi rozmowę, zwykle przedstawia się z imienia i nazwiska, wydaje się miła i pomocna. Wzbudza zaufanie. Szybko też zaczyn namawiać swojego rozmówce do skorzystania z „wyjątkowej oferty” lub „promocji”. Doradza np. zamianę aktualnego abonamentu telefonicznego, zawarcie nowej umowy na dostawę energii eklektycznej, wzięcie kredytu czy wykupienie polisy.

Spotkanie Andrzejkowe dla dzieci z rodzin zastępczych

W dniu 23.11.2018 r. odbyła się już trzecia edycja corocznego spotkania andrzejkowego dla dzieci z rodzin zastępczych, zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu. Tegoroczną atrakcją wieczoru był występ aktorów Studia Teatralnego „KRAK-ART.” z Krakowa. Aktorzy przedstawili interpretację znanej wszystkim bajki Jana Brzechwy – Kaczka Dziwaczka. Występujący porwali w świat fantazji nie tylko dzieci ale również dorosłych. Następną częścią wydarzenia były animację, w których z wielką chęcią oraz niezwykłym zaangażowaniem wzięły udział wszystkie obecne dzieci. Tradycyjnie jak na każdym spotkaniu dla dzieci z rodzin zastępczych nie mogło zabraknąć słodkiego poczęstunku oraz upominków.

Szkolenie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Przemyskiego

W dniu 6 listopada 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Przemyskiego. Szkolenie poświęcone było omówieniu m.in. obecności w życiu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej rodziców biologicznych, zasadności tych kontaktów. Ponadto poruszono temat sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, jego odczuć, bagażu doświadczeń oraz sposobu pracy wychowawczej. Szkolenie poprowadził psychoterapeuta i równocześnie wieloletni rodzic zastępczy zawodowy prowadzący rodzinny dom dziecka. Osoba szkoląca oprócz wiedzy teoretycznej podzieliła się z uczestnikami wieloma doświadczeniami wynikającymi ze sprawowania przez wiele lat opieki nad dziećmi. Profesjonalny sposób prowadzenia szkolenia wywołał dużą aktywność rodzin zastępczych, które podejmowały dyskusję, wyrażały swoje opinie, dzieliły się obawami wynikającymi ze sprawowanej funkcji.

Dzień rodzicielstwa zastępczego

W dniu 1 czerwca 2018 r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka odbył się po raz kolejny Piknik Rodzinny dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego. Impreza została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu tym razem na terenie Fortu „Werner” w Żurawicy.

W całodziennej imprezie uczestniczyły rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi oraz zaproszeni goście – władze Powiatu Przemyskiego – P. Jan Pączek Starosta Przemyski oraz P. Marek Kudła Wicestarosta.

Imprezę uświetniły gry i zabawy prowadzone przez animatorki z Gminnego Centrum Kulturalnego w Medyce. Zaprezentowano pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu żołnierzy – ratowników medycznych z 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Przemyślu. Dzięki uprzejmości właściciela Fortu „Werner” w Żurawicy była możliwość przeżywania lekcji historii poprzez zwiedzanie fortu z przewodnikiem PTTK – członkiem Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka w Przemyślu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu serdecznie dziękuje wszystkim osobom, dzięki którym można było zorganizować plenerowe spotkanie. Szczególne podziękowania składamy właścicielowi Fortu „Werner” w Żurawicy, właścicielowi firmy transportowej „Eurobus” za dowiezienie uczestników, dowódcy 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Przemyślu, Prezesowi i członkom Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka w Przemyślu, Wójtowi Gminy Medyka oraz darczyńcom produktów żywnościowych i nagród.

Informacja o udzielanej pomocy

Uprzejmie informujemy wszystkie osoby opuszczające jednostki penitencjarne funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego o możliwości skorzystania z pomocy instytucji oraz organizacji pozarządowych n/w:

1. „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, www.przemysl.caritas.pl,e-mail: przemysl@caritas.pl,
tel. 16 676-90-60, faks 16 676-90-61.

2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło w Przemyślu, ul. M. F. Focha 12, 37-700 Przemyśl,
e-mail: schronisko_przemysl@wp.pl, tel. 16 677-07-62, faks 16 677-07-60.

3. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie, ul. J. Styki 24, 35-006 Rzeszów, www.bratalbert.rzeszow.pl, e-mail: biuro@bratalbert.rzeszow.pl, tel. 17 852-15-71, 721-530-800.

4. Stowarzyszenie EMAUS w Rzeszowie, ul. Batorego 22, 35-005 Rzeszów, www.emaus-rzeszow.pl, e-mail: emausrzeszow@interia.pl,
tel. 17 859-03-29.

5. Centrum Wspólnotowe Emaus-Rzeszów, Przedmieście Czudeckie 406b, 38-120 Czudec, e-mail: emausrzeszow@emaus.hub.pl,
tel. 510-114-379.

6. Caritas Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach, 38-623 Uherce, www.myczkowce.org.pl,
e-mail: myczkowce@myczkowce-caritas.itl.pl, tel. kom. 605 106 755.

7. Stowarzyszenie Zupełne Dobro, ul. Szopena 59, 35-051 Rzeszów, e-mail: kontakt@zupelnedobro.pl, www.zupelnedobro.pl,
tel. 734-156-953.

8. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy – Dom dla bezdomnych mężczyzn w Dębicy, ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica,
www.tpba.debica.net, www.debica.bratalbert.org.pl, tel. 14 670-44-71.

9. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gorzyckie, ul. Sandomierska 84a, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836-21-51,
e-mail. towswbrataalberta@wp.pl.

10. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Jarosławskie, ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław, e-mail: schronisko2011@interia.pl,
tel. 16 621-35-76.

11. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Krośnieńskie, ul. Wojska Polskiego 26, 38-400 Krosno, www.cwop.krosno.pl,
tel. 13 436-83-90.

12. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Łańcuckie, ul. Ottona z Pilczy 2, 37-100 Łańcut, e-mail: lancut@tpba.pl,
tel. 17 225-28-68.

13. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Mieleckie, ul. Sandomierska 19, 39-300 Mielec, e-mail: mielec@tpba.pl.
tel. 17 586-22-52.

14. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Sanockie, ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok, e-mail: sanok@tpba.org.pl,
www.sanok.bratalbert.org.pl, tel. 13 464-57-45.

15. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Stalowowolskie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, 37-450 Stalowa Wola,
e-mail: stalowawola@tpba.pl, tel. 15 844-19-48.

16. Fundacja Aktywizacji Oddział w Rzeszowie, Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, e-mail rzeszow@idn.org.pl, tel. 17 742-17-63,
tylko dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.

Skip to content