Misja

„Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”

INFORMACJA! Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych będących mieszkańcami Powiatu Przemyskiego. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt pod numerami telefonów 16 675 00 11 lub 16 678 50 54 wew. 107 •
Pomoc dla Ukrainy!

Informacja

Uchwałą nr 243 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2023 roku opublikowanej w MP z 2023 poz. 1461 uchwalony został rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

Źródłem finansowania w roku 2024 Programu są środki Funduszu Pracy.

Na realizację Programu przeznaczono łącznie 40 000 000 zł.

W ramach Programu powiaty mogą uzyskać środki na:

 • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego  przysługujących w 2024 r., począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r., za każdy miesiąc, w którym zawodowa rodzina zastępcza pełniła swoją funkcję przez minimum 15 dni kalendarzowych,

Celem rządowego programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o realizacji przez Powiat Przemyski Programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu informuje  osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (do 16 roku życia) lub grupą inwalidzką, zamieszkałe na terenie Powiatu Przemyskiego o realizacji w roku 2024 Programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o następujące dokumenty programowe:

– Uchwałę nr 19/2023z Rady Nadzorczej PFRON z dnia 29 września 2023r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Programu „Aktywny samorząd”,
– Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.
– Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II Programu „Aktywny samorząd”.

Realizatorem Programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

Termin przyjmowania wniosków:

– w przypadku Modułu I – rozpoczęcie przyjmowania od dnia 01 marca 2024r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. zakończenie przyjmowania nastąpi w dniu 31 sierpnia 2024r.

– w przypadku Modułu II – rozpoczęcie przyjmowania

 • dla wniosków dot. roku szkolnego/akademickiego 2023/2024 od dnia 01 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r.
 • dla  wniosków dot. roku szkolnego/akademickiego 2024/2025 od dnia 01 września 2024 r. do dnia 10 października 2024 r.

W 2024 r. realizowane będą następujące moduły, obszary i zadania programu:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

– Zadanie 2 – pomoc w uzyskania prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

– Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego,

– Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

– Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

– Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,  adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu  sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka  inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadającym zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką),
adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie następuje w oparciu o złożony przez uprawnioną osobę niepełnosprawną wniosek  zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów Programu.

Treść Programu została opublikowana na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać za pośrednictwem bezpłatnego, internetowego programu PFRON System Obsługi Wsparcia – SOW z zachowaniem wyżej wymienionych terminów.

Uwaga: W roku 2024 zostały objęte Programem również osoby niepełnosprawne z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu przez tę grupę osób dotyczy Modułu  II.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy o przystąpieniu Powiatu Przemyskiego do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 1. orzeczenie równoważne do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wsparciu uczestnika:

 1. w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Podkarpackim na realizację zadania w roku 2024 pozyskano środki Funduszu Solidarnościowego w kwocie 682 866,54 zł.

Realizacja zadania nastąpi w drodze zlecenia, po wyłonieniu podmiotu realizującego w otwartym konkursie ofert.

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Powiatu Przemyskiego o kontynuowaniu przez Powiat programów finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne mieszkanie” oraz „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Mieszkanie dla absolwenta”.

Rada Nadzorcza PFRON w dniu 8 grudnia 2023r. podjęła Uchwałę Nr 26/2023 która wprowadziła następujące zmiany:

 • program jest realizowany bezterminowo, do wyczerpania budżetu Programu;
 • poszerzona została grupa beneficjentów, którzy nie są absolwentami ale opuszczają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • o dofinansowanie może się ubiegać osoba niepełnosprawna, która nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pracuje lub poszukuje pracy.

Od dnia 01 marca w życie wejdą zmiany dotyczące wydłużenia okresu udzielania dofinansowania do kosztów wynajmu mieszkania do 60 miesięcy.

Wnioski o dofinansowanie są rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW).

Realizatorem obu programów jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

Treść programu została opublikowana na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu- Programy i zadania PFRON- Programy realizowane obecnie.

OGŁOSZENIE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Stowarzyszenie „CRAS” realizuje projekt pn. „Krok w przyszłość”, w którym oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe wg potrzeb oraz płatne 3 lub 4-miesięczne staże zawodowe. Projekt jest realizowany na podstawie umowy dofinansowania z PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Nabór do projektu trwa do 28.01.2024 r.

Projekt skierowany jest do 16 osób z niepełnosprawnościami, w tym co najmniej 10 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki) w projekcie jest jeszcze 7 wolnych miejsc dla osób z umiarkowanym/znacznym stopniem  i 2 miejsca dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • pozostają bez zatrudnienia,
 • są absolwentami studiów wyższych, którzy ukończyli szkołę wyższą lub uzyskali absolutorium (do 5 lat od ukończenia) lub są studentami ostatniego roku,
 • zamieszkują lub studiują na terenie województwa podkarpackiego,
 • nie są objęci tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie (w tym za pośrednictwem samorządu województwa lub samorządu powiatowego).

 

W ramach projektu Realizator oferuje wsparcie określone wg potrzeb uczestnika:

 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia zawodowe wg potrzeb,
 • 3 lub 4 miesięczne płatne staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • wsparcie specjalistów( np. psycholog/terapeuta, prawnik, specjalista od job craftingu  i in.),
 • dodatek motywacyjny dla osób spełniających dodatkowe warunki.

 

Uczestnicy projektu mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Skip to content