INFORMACJA

Uprzejmie informujemy o przystąpieniu Powiatu Przemyskiego do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym albo
  1. orzeczenie równoważne do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wsparciu uczestnika:

  1. w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Podkarpackim na realizację zadania w roku 2024 pozyskano środki Funduszu Solidarnościowego w kwocie 682 866,54 zł.

Realizacja zadania nastąpi w drodze zlecenia, po wyłonieniu podmiotu realizującego w otwartym konkursie ofert.

INFORMACJA
Skip to content