Informacja

Uchwałą nr 243 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2023 roku opublikowanej w MP z 2023 poz. 1461 uchwalony został rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

Źródłem finansowania w roku 2024 Programu są środki Funduszu Pracy.

Na realizację Programu przeznaczono łącznie 40 000 000 zł.

W ramach Programu powiaty mogą uzyskać środki na:

  • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego  przysługujących w 2024 r., począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r., za każdy miesiąc, w którym zawodowa rodzina zastępcza pełniła swoją funkcję przez minimum 15 dni kalendarzowych,

Celem rządowego programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Informacja
Skip to content