Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi na temat możliwości aplikowania o środki z funduszy europejskich oraz świadczonej na terenie Powiatu Przemyskiego pomocy osobom wymagającym opieki i wsparcia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie zorganizowało w dniu 5 października br. spotkanie z organizacjami pozarządowymi na temat możliwości aplikowania o środki z funduszy europejskich oraz świadczonej na terenie Powiatu Przemyskiego pomocy osobom wymagającym opieki i wsparcia.

W spotkaniu uczestniczyły osoby reprezentujące organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Przemyskiego.

W pierwszej części spotkania przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zapoznał uczestników z możliwością ubiegania się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działania: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6.

W dalszej kolejności zaprezentowano formy pomocy osobom wymagającym opieki i wsparcia poprzez omówienie możliwości korzystania z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na przykładzie Gminy Medyka i doświadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, zaś instytucjonalną pomoc w zakresie opieki całodobowej omówił przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach.

 

Spotkanie zakończono dyskusją na temat współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami pomocy społecznej z terenu naszego Powiatu.