Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Zawiadomienie o złożonych ofertach - 09.07.2015r.

Przemyśl, dnia 09.07.2015r.

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zorganizowanie „Warsztatów aktywizujących ” w formie wyjazdowej 2 tygodniowego pobytu wraz z dojazdem bezpośrednio do miejsca odbycia warsztatów dla Uczestników Projektu, które obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty dojazdu i powrót. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu do dnia 06.07.2015r. do godz. 09.30 wpłynęło 9 ofert, o godz. 10.00 nastąpiło otwarcie ofert. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 17 500,00 zł jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Wykonawcy którzy złożyli oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty

Cena oferty brutto w zł.

1.

SUN&MORE Sp. z o.o.
ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin

3500,00

2.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział Okręgowy w Przemyślu
Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

1949,00 

3.

Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE,
ul. Rydlówka 5/323, 30-363 Kraków

2449,00

4.

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

2599,00

5.

Apus Robert Meller,
ul Jasnogórska 15/11, 42-202 Częstochowa

2879,67

6.

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „All - Tourist”
Ośrodek Wczasowy,
ul. Graniczna 12/211 „Piramida I” Sielska,
41-300 Dabrowa Górnicza.

2612,00

7.

Europartner Sp. z o.o.
ul. Kolejarzy 81, 43-600 Jaworzno

4055,00

8.

Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych,
Stoczek 9, 21-077 Spiczyn

2290,00

9.

A1Polska Jacek Łukowski,
ul. Stefana Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław

2175,00

 

W wyniku badania ofert Zamawiający na podstawie art. 24 ust.2 pkt.2 wykluczył i zgodnie z art. 24 ust.4 odrzucił oferty 5 Wykonawców z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. tj:.

 

Oferta nr 1 Wykonawcy: SUN & MORE Sp. z o.o. ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin.

 

Oferta nr 6 Wykonawcy: Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „All – Tourist” Ośrodek Wczasowy. ul. Graniczna 12/211 „Piramida I” Sielska, 41-300 Dabrowa Górnicza.,

 

Oferta nr 7 Wykonawcy: Europartner Sp. z o.o. ul. Kolejarzy 81, 43-600 Jaworzno.

 

Oferta nr 8 Wykonawcy: Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn.

 

  1. Uzasadnienie: Zamawiający zgodnie z zapisem w SIWZ. rozdział III pkt.4 Zakwaterowanie uczestników w ośrodku posiadającym zgłoszenie placówki do miejscowego kuratora oświaty, oraz stosowną opinię straży pożarnej, zlokalizowany maksymalnie 800 m od morza i w rozdziale V - posiadają uprawnienia niezbędne do organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12 poz.67 z późn. zm.) oraz w dołączonych pytaniach i odpowiedziach określił jakie dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu aby spełnić powyższe warunki. Zamawiający zwrócił się pismem z dnia 07.07.2015 znak: PCPR 07021.6.2015 dot. przedłożenia w/m dokumentów do dnia 08.07.2015 faxem. Na dzień 09.07.2015 Zamawiający nie otrzymał wymaganych dokumentów.

 

Oferta nr 3 Wykonawcy: Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE, ul. Rydlówka 5/323, 30-363 Kraków odrzucone z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. tj:.

 

  1. Uzasadnienie: Zamawiający zgodnie z zapisem w SIWZ. rozdział III pkt.4 Zakwaterowanie uczestników w ośrodku posiadającym zgłoszenie placówki do miejscowego kuratora oświaty, oraz stosowną opinię straży pożarnej, zlokalizowany maksymalnie 800 m od morza i w rozdziale V - posiadają uprawnienia niezbędne do organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12 poz.67 z późn. zm.) oraz w dołączonych pytaniach i odpowiedziach określił jakie dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu aby spełnić powyższe warunki. Zamawiający zwrócił się pismem z dnia 07.07.2015 znak: PCPR 07021.6.2015 dot. przedłożenia w/m dokumentów do dnia 08.07.2015 faxem. na dzień 09.07.2015 Zamawiający otrzymał tylko opinię Straży Pożarnej, brak zaświadczenia Kuratora Oświaty o zgłoszeniu placówki wypoczynku.

 

W wyniku badania ofert nie odrzuconych i nie wykluczonych otrzymały następującą liczbę punktów w kryterium cena i doświadczenie.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty

Cena oferty brutto w zł.

Otrzymana ilość pkt.w kryterium cena

Otrzymana ilość pkt. w kryterium doświadczenie

2.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu
Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

1949,00 

80

20

4.

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

2599,00

60

20

5.

Apus Robert Meller,
ul Jasnogórska 15/11, 42-202 Częstochowa

2879,67

54

20

9.

A1 Polska Jacek Łukowski,
ul. Stefana Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław

2175,00

72

20

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca nr 2 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, który uzyskał w ocenie 100 pkt. za cenę brutto na 1 osobę 1949,00 zł.