Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, do zadań którego należy m.in. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym, przygotowywanie planu pomocy dziecku, pomoc rodzinom zastępczym w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu, udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej.

 

Osoba zainteresowana podjęciem zatrudnienia winna legitymować się:

 

• wykształceniem wyższym na kierunku: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie

• lub innym uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki i co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi i rodziną.

 

 

Ponadto kandydat powinien spełnić dodatkowe warunki:

 

• nie jest i był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona lub ograniczona,

• wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeżeli wynika on z tytułu egzekucyjnego,

• nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Plac Dominikański 3 – pok. nr 32 I piętro, tel. 0-16 675 00 11.