Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

O NAS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu funkcjonuje od 1999 r. jako powiatowa samorządowa jednostka budżetowa.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką realizującą zadania pomocy społecznej w Powiecie Przemyskim.

 

PCPR działalność swą prowadzi w oparciu o przepisy prawa, w tym:

 

 • Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z póżn.zm)
 • Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 998)
 • Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.)
 • Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z późń. zm)
 • Oraz Statut nadany Uchwałą Nr XV/109/2011 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. z późn. zm. oraz Regulamin Organizacyjny PCPR wprowadzony do stosowania Uchwałą Nr 60/2015 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 29 października 2015 r. z późń. zm.

 

Głównym celem działania Centrum jest realizacja zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, udzielania wsparcia osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, usamodzielnianiu się wychowanków oraz integracji ze środowiskiem.

 

Do głównych zadań realizowanych przez Centrum należy:

 

 1. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
 2. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym pieczę zastępczą, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 3. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia,
 4. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
 5. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,

 

Ponadto Centrum realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych tj.:

 

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz w imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych,
 2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 4. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.