Informacja dla mieszkańców dotkniętych tegoroczną powodzią

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gmin z terenu Powiatu Przemyskiego dotkniętych tegoroczną powodzią o przystąpieniu przez Powiat Przemyski do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł I i Moduł II.

Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek żywiołu, którym udzielona została pomoc w postaci wypłaty zasiłku celowego, w związku z poniesionym stratami w gospodarstwach domowych  tj. w budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażenia gospodarstw domowych. Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc w ramach niniejszego programu są osoby niepełnosprawne będące właścicielami budynku, wynajmujący – nawet w przypadku braku meldunku na pobyt stały. Podstawę udzielenia pomocy osobom poszkodowanym jest wydana decyzja o przyznaniu zasiłku celowego potwierdzająca wystąpienie zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiło pod adresem zamieszkania / stałego przebywania osoby niepełnosprawnej.

Pomoc udzielania jest w oparciu o złożony przez poszkodowaną osobę niepełnosprawną wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu  (druki do pobrania) w terminie do dnia 2 grudnia 2020 r.

W ramach programu można uzyskać:

  • Jednorazowe świadczenie w wysokości 2 tys. złotych  – Moduł I programu. Jest to pomoc doraźna nie podlegająca rozliczeniu. Wysokość wnioskowanej pomocy wnioskodawca określa łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkałych wraz z wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego.
  • Rekompensata w wysokości 100% kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonego lub utraconego sprzętu – Moduł II programu. Dotyczy sprzętu, urządzeń rehabilitacyjnych, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych  zakupionych uprzednio  ze środków PFRON w ramach m.in. likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych. Nie dotyczy barier architektonicznych. Koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu.  W przypadku braku możliwości naprawy lub zakupu takiego samego sprzętu Fundusz pokrywa koszt zakupu sprzętu o takich samych lub zbliżonych parametrach.

Zapraszamy do składania wniosków w ramach w/w programu.


Pliki do pobrania:

Informacja dla mieszkańców dotkniętych tegoroczną powodzią
Skip to content