PROGRAMY: „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne mieszkanie” oraz „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Mieszkanie dla absolwenta”.

Uprzejmie informujemy osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Powiatu Przemyskiego o przystąpieniu Powiatu do realizacji nowych programów finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne mieszkanie” oraz „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Mieszkanie dla absolwenta”.

Celem programów jest uzyskanie przez osoby niepełnosprawne niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej poprzez:

– w przypadku programu „Mieszkanie dla absolwenta” zapewnienie absolwentom samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności,

– w przypadku programu „Dostępne mieszkanie” zapewnienie mieszkania wolnego do barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

 

Adresaci programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność – Mieszkanie dla absolwenta”:

– osoby niepełnosprawne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, legitymujące się znacznym stopniem niepełnosprawności a także umiarkowanym w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, posiadające status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej uzyskany w okresie 36 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku.

Przedmiotem dofinansowania są koszty wynajmu lokalu mieszkalnego ponoszone przez osobę niepełnosprawną, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości realizacji aktywności zawodowej w okresie maksymalnie do 36 miesięcy o charakterze degresywnym (malejącym), z ograniczeniem kwoty dofinansowania do wysokości dopuszczalnej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Adresaci programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność – Dostępne mieszkanie”:

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, posiadające tytuł prawny do lokalu, w którym bariery architektoniczne uniemożliwiają samodzielne wyjście na zewnątrz, na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w momencie składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia.

Przedmiotem dofinansowania jest różnica pomiędzy ceną mieszkania nabywanego pozbawionego barier architektonicznych a sprzedawanego, z ograniczeniem kwoty dofinansowania do wysokości dopuszczalnej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW).

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, natomiast zawieranie umów odbywa się do dnia:

– 31 grudnia 2023 r.  w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Mieszkanie dla absolwenta”,

– 31 grudnia 2024 r. w przypadku programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne mieszkanie” jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

 

Realizatorem obu programów jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

Treść programu została opublikowana na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu > Programy i zadania PFRON > Programy realizowane obecnie.

PROGRAMY: „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne mieszkanie” oraz „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Mieszkanie dla absolwenta”.
Skip to content