OGŁOSZENIE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Stowarzyszenie „CRAS” realizuje projekt pn. „Krok w przyszłość”, w którym oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe wg potrzeb oraz płatne 3 lub 4-miesięczne staże zawodowe. Projekt jest realizowany na podstawie umowy dofinansowania z PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Nabór do projektu trwa do 28.01.2024 r.

Projekt skierowany jest do 16 osób z niepełnosprawnościami, w tym co najmniej 10 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki) w projekcie jest jeszcze 7 wolnych miejsc dla osób z umiarkowanym/znacznym stopniem  i 2 miejsca dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • pozostają bez zatrudnienia,
 • są absolwentami studiów wyższych, którzy ukończyli szkołę wyższą lub uzyskali absolutorium (do 5 lat od ukończenia) lub są studentami ostatniego roku,
 • zamieszkują lub studiują na terenie województwa podkarpackiego,
 • nie są objęci tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie (w tym za pośrednictwem samorządu województwa lub samorządu powiatowego).

 

W ramach projektu Realizator oferuje wsparcie określone wg potrzeb uczestnika:

 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia zawodowe wg potrzeb,
 • 3 lub 4 miesięczne płatne staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • wsparcie specjalistów( np. psycholog/terapeuta, prawnik, specjalista od job craftingu  i in.),
 • dodatek motywacyjny dla osób spełniających dodatkowe warunki.

 

Uczestnicy projektu mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

OGŁOSZENIE
Skip to content